Nye næringsarealer i Inderøy – nå haster det å melde inn behov

Hvis din bedrift har behov for nye næringsarealer i Inderøy i årene framover må du melde inn behovet innen 1. juni. Fristen var egentlig til jul, og nå haster det virkelig.

Det fortalte plansjef Audhild Slapgård til de 12 deltakerne på Inderøy Utviklings frokostmøte på Saga onsdag 19. mai.

Vi spurte henne hva bedrifter som har eller kan ha behov for mer næringsareal i årene framover må gjøre nå.

– De må komme med innspill til kommunen. Da er det best å bruke kartutsnitt som viser hvor de ønsker næringsarealer og, ikke minst, ta med ei kort redegjørelse for hvorfor. De må vise behovet, sier Slapgård.

Plansjefen understreker at kommunen må vurdere alle hensyn, og at det ikke er sikkert at innspillene og ønskene blir tatt til følge.

Vanskelig å nå fram utenom vedtatt plan

– Uten innspill blir det i hvert fall mye mer krevende å få gjennomslag for senere arealønsker.

– Hva skjer hvis behov for næringsareal ikke meldes inn nå?

– Det er mye vanskeligere å få gjennomslag for eventuelle reguleringsplaner som går på tvers av den vedtatte arealplanen. Hvis ingen melder inn behov, er signalet at man ikke trenger næringsareal, sier Slapgård.

Hun forteller at det ennå ikke har kommet noen innspill fra næringslivet til arealplanen.

– I hvert fall ikke etter det jeg kjenner til, hvis det ikke har kommet noen de siste dagene, sier hun.

Arealdelen av planverket er den mest langsiktige, med en tidshorisont på 10-12 år. Derfor «går det et tog» nå.

Følger en fast plan

Planverket i kommunen rulleres jevnlig. Kommuneplanens arealdel, som er oppe til rullering i tida framover, vil ha innvirkning i mange år. Først handler det om å skaffe et kunnskapsgrunnlag med hensyn til hva innbyggere, politikere og næringsliv i kommunen ønsker. Dette gjelder også nye næringsarealer i Inderøy.

Deretter blir planstrategien gjennomgått, det vil si hvor mange planer vi trenger, om noen kan kuttes ut og om for eksempel noen kan flyttes på.

I planprogrammet blir samfunnsdelen og arealdelen kjørt sammen. Nå er kommunen i denne fasen, og alt dette skal harmonere med handlingsplanen (økonomiplanen).

– Det er dette kommunedirektøren (tidligere rådmannen) viser til hvis det blir spørsmål om hva som er vedtatt av politikerne. Planverket er et viktig styringsverktøy for kommunedirektøren, sier Slapgård, men skal gi forutsigbarhet for alle berørte parter i kommunen.

I tillegg skal det være innbyggermedvirkning i forbindelse med det kommunale planverket. På grunn av koronapandemien skjedde dette digitalt denne gangen, og det kom inn over 600 svar fra innbyggerne i kommunen.

Nå haster det for næringslivet

Nå har altså næringslivet det travelt, hvis noen vil melde inn behov for nye næringsarealer i Inderøy kommune de kommende årene. Det gjelder å bruke resten av dagene fram mot månedsskiftet mai-juni på å tenke gjennom og sende inn behov.

Slik sender du inn bedriftene innspill

  • Bruk kartutsnitt og marker ønsket næringsareal. Her finner du digitale kart.
  • Legg ved redegjørelse/forklaring som viser at det er et reelt behov for mer næringsareal.
  • Send til kommunen (du finner kontaktinfo på kommunens nettsider) innen 1. juni 2021.

– Hvor stor er muligheten for at ønsker/innspill blir imøtekommet?

– Det er det ikke lett å svare på, men man må komme med innspill dersom en skal ha mulighet for å nå gjennom, sier Slapgård.

Se også Inderøy Utviklings oversikt over næringsarealer, kontorlokaler og møterom.

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.