Arkiver: Jobbannonser

søndag 27. november 2022

Selvstendige Tømrere og Tømrer bas søkes!

Arbeids område Levanger,verdal,frosta,Inderøy og steinkjer Vi søker erfarne og dyktige faglærte Tømrere og Arbeidende Bas,med god erfaring og stor interesse for nybygg og boligbygging. Vi tilbyr: •Dyktige kollegaer og et godt faglig og uformelt arbeidsmiljø •Mulighet til stor egenutvikling i et selskap i vekst som er avhengig av dyktige medarbeidere med "Stå-På-Vilje" •Konkurransedyktig lønnsbetingelser •Bonusordning […]
søndag 27. november 2022

Støttekontakter

Frosta kommune, virksomhet Helse og familie har behov for flere støttekontakter Virksomhet helse og familie består av ni områder og 20 ansatte. Hos oss er legekontoret, rus- og psykiatritjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, ungdomsklubben, friskliv, forvaltningskontoret, fysio/ergotjenesten, hukommelsesteamet og flyktningetjenesten organisert. Vi er opptatt av å reduserer sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud […]
søndag 27. november 2022

Landbruksrådgiver

Frosta er ei halvøy midt i Trondheimsfjorden, som grenser mot Levanger kommune i øst. Fra Frosta er det kun en halv times kjøring til Stjørdal sentrum og Trondheim lufthavn, i tillegg til at Rv 753 knytter kommunen til E6 og det regionale jernbanenettet på Åsen. Med sin plassering i Trondheimsfjorden er Frosta et attraktivt utfartsområde, […]
søndag 27. november 2022

Postbud på Frosta

Vi Søker etter nye ansatte til våre postruter i Frosta området. Vi har i dag 2 postruter, 1 natt ruter som går Mandag til Lørdag. vi har og 1 Lørdagsrute som går på dag. Vi har 2 biler som går på disse rutene, bilene våre er stasjonerte på Åsen. Ved oppmøte sted. Vi er nå […]
søndag 27. november 2022

Vikariat for lærer med spesialpedagogisk utdanning til 31.07.2023

Arbeidsoppgaver Sørsamisk annonsetekst Sæjjasadtjebarkoe lohkehtæjjese sjïerepedagogeles ööhpehtimmine 31.07.2023 raajan Akte mijjen barkijijstie permisjovnem åtna, jïh dan gaavhtan raajan 65 % barkoe gååvnese 31.07.2023 raajan Barkoelaavenjassh Sjiehteles sjïereööhpehtimmiem learoehkidie faalehtidh daerpiesvoeten mietie Individuelle pedagogeles lïerehtimmiesoejkesjh darjodh (IOP) Viehkiehtidh barkosne hijven kvaliteetesysteemem tseegkedh learohki bïjre Meatan årrodh biejjieladtje laavenjostosne learohki bïjre Eventuelle faagh maanadaltesisnie Kvalifikasjovnh Jååhkesjamme sïejhmelohkehtæjjaööhpehtimmie […]
søndag 27. november 2022

Ledig fast stilling

Til vår avdeling Snåsa søker vi etter arbeidsleder med veiledningskompetanse og/eller relevant erfaring på området. Det vektlegges at du har en praktisk tilnærming til våre produksjoner og tjenester. Logistikk kompetanse er en fordel. HMS kunnskaper er en forutsetning og du skal kunne formidle disse kravene i praksis. Liker du å jobbe med folk, drive veiledning, […]
søndag 27. november 2022

Erfaren tømrer-bas Søkes

Arbeidsområde Levanger,verdal,frosta og steinkjer Vi søker etter en tømrer-bas : Du må kunne: Lede et byggelag på en inspirerende og effektiv måte og følge fremdriftsplan Tilrettelegge og utføre bygge-oppdrag håndverksmessig godt og effektivt Sikre godt samarbeid med kunden og de forskjellige fag på bygget Ansvar: I tillegg til å utføre eget tømrer-arbeid, har basen ansvar […]
søndag 27. november 2022

Revmatolog

Hei – Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede? Ønsker du å utøve din spesialitet som revmatolog på fast eller på rullerende engasjement? Vi utgjør en avdeling som gir revmatologisk tilbud i Helse Nord-Trøndelag. Avdelingen har et pasientgrunnlag på ca. 140 000 fra hele den nordlige delen av Trøndelag.  […]
søndag 27. november 2022

Selvstendige Tømrere og arbeidende bas søkes!

Vi søker erfarne og dyktige faglærte Tømrer og Arbeidende Bas,med god erfaring og stor interesse for nybygg og boligbygging. Vi tilbyr: •Dyktige kollegaer og et godt faglig og uformelt arbeidsmiljø •Mulighet til stor egenutvikling i et selskap i vekst som er avhengig av dyktige medarbeidere med "Stå-På-Vilje" •Konkurransedyktig lønnsbetingelse • Bonusordning Send oss en kortfattet […]
søndag 27. november 2022

Tømrer/tømrerbas med svennebrev søkes! oppstart Vår / sommer – 2023

oppstart vår / sommer – 2023 Ledig stilling Som tømrer som ønsker å ivareta byggebransjen med et godt håndverk . Vi søker deg som jobber selvstendig , er inkluderende , innehar god arbeidsmoral, er løsning orientert og liker faglige utfordringer med tverrfaglig forståelse . Vi tilbyr: •Dyktige kollegaer og et godt faglig og uformelt arbeidsmiljø […]
søndag 27. november 2022

Tilkallingsvikarer

Utlysningen gjelder vikarer for våre 12 faste turnusansatte. Trønderhallen er åpen fra morgen til kveld 360 dager i året, og det kreves bemanning både i basseng, idrettshall, cafe, kiosk og resepsjon.Alle medarbeidere er serviceverter, og har forskjellige funksjoner ut fra hvor de jobber. Det er 18 års aldersgrense for å jobbe i Trønderhallen. Søkere vil bli […]
søndag 27. november 2022

Pastor i 60% fast stilling, Levanger Frikirke

Hvem er vi Vi er en flergenerasjonsmenighet med 125 medlemmer som ønsker å ta dåpsopplæringsansvaret på alvor. Vårt kirkebygg ligger i Levanger sentrum og har store og hensiktsmessige lokaler for en rekke aktiviteter. Vi feiret 100 årsjubileum i 2019, og har siden 2013 hatt kvinnelig pastor, som nå går av for aldersgrensen. Menighetens øverste organ […]
søndag 27. november 2022

Sykepleier 100 % fast nattvaktstilling i pleie og omsorg

Arbeidsoppgaver Sørsamisk annonsetekst Skïemtjesåjhtere 100 % ihkuve jïjjevaeptiebarkoe sujhtemisnie jïh hoksesne Skïemtjegåetie jïh hïejmedïenesje seamma lokaaline hööllestieh Snåasen healsoejarngesne. Orre gåetie lij gaervies 2021. 2016 raejeste hïejmedïenesje jïh skïemtjegåetie tjåanghkan bïejesovvin akten ektievoetese, dejnie ulmine elliesåbpoe dïenesjen bïjre. Sujhteme- jïh hoksedïenesje jeereldihkie laavenjassh jïh utnijh faalehte. Ij leah naan aaltereraaste mijjen dïenesjh dåastodh. Dïenesje lea ahkedh […]
søndag 27. november 2022

Pedagogisk ledere – Vi er best på barnehage, vil du være på lag med oss?

Arbeidsoppgaver Sørsamisk annonsetekst   Snåasen tjïelte vitnijinie sjïdti goh akte dejstie tjïeltijste mah bööremes maanagïerth laantesne utnieh. Mijjieh Snåasen maanagïertesne pedagogeles åvtehkh ohtsebe mah sijhtieh meatan årrodh tjïelten ulmiem jïh tjoevtenjebaakoeh dåarjoehtidh. «Tjïelke, boerehks jïh mavvas maanah mah jïjtsh jieledem haalvoeh. Tråjje jïh lïereme jearsoe jïh hijven byjjenimmiebyjresisnie.»  Snåasen maanagïertesne, Vinjebakken goevtesisnie gååvnese:                                                                100 % […]
søndag 27. november 2022

Vi søker Tømrerlærling for 2023

Tømrerlærling for 2023 søkes! Arbeids område: Levanger,verdal,frosta,inderøy og steinskjer Grunnet økning i oppdrags­mengden så søker vi nå etter flere nye kollegaer: Vi ser etter deg som har: •Lite fravær, høy arbeidsmoral og arbeidskapasitet. •Fleksibel og tilpasningsdyktig •Nøyaktig, løsningsorientert og systematisk. •Gode samarbeidsegenskaper, en positiv innstilling samt at du bidrar til et bra arbeidsmiljø. Vi kan […]
søndag 27. november 2022

Selvstendige tømrerbas søkes!

Arbeidsted : Levanger,verdal,steinkjer,frosta og inderøy Vi søker erfarne og dyktige faglærte Tømrer og Arbeidende Bas,med god erfaring og stor interesse for nybygg og boligbygging. Vi tilbyr: •Dyktige kollegaer og et godt faglig og uformelt arbeidsmiljø •Mulighet til stor egenutvikling i et selskap i vekst som er avhengig av dyktige medarbeidere med "Stå-På-Vilje" •Konkurransedyktig lønnsbetingelse • […]
søndag 27. november 2022

Stilling BPA (brukerstyrt personlig assistent)

Medvind Assistanse er i vekst og trenger flere gode BPA-assistenter. Nå søker vi etter BPA-assistent til alenefar 50/50 av tiden. Du bidrar til at jeg kan få være pappa på lik linje med andre. Det er ledig 1-2 faste stillinger i 50-80%, i en turnus du selv er med på å bestemme. Arbeidsoppgaver: Bistå med […]
søndag 27. november 2022

Fast stilling som BPA-assistent i Steinkjer

Medvind Assistanse er i vekst og trenger flere gode BPA-assistenter. Nå søker vi fleksible assistenter til en utadvendt og livlig voksen mann i Steinkjer. Vi søker assistenter til både tilkalling og fast. Per nå er det ledig en 76% stilling med hovedvekt på dagtid fra 9-15 (en seinvakt i uken 18-22) med jobb annenhver helg […]
søndag 27. november 2022

Selvstendige Tømrere og arbeidende bas søkes!

Vi søker erfarne og dyktige faglærte Tømrer og Arbeidende Bas,med god erfaring og stor interesse for nybygg og boligbygging. Vi tilbyr: •Dyktige kollegaer og et godt faglig og uformelt arbeidsmiljø •Mulighet til stor egenutvikling i et selskap i vekst som er avhengig av dyktige medarbeidere med "Stå-På-Vilje" •Konkurransedyktig lønnsbetingelse • Bonusordning Send oss en kortfattet […]
søndag 27. november 2022

Avdelingsoverlege

Vil du være med å videreutvikle vårt gode team? Revmatologisk avdeling HNT har nå ledig fastavdelingsoverlegestilling i 100%. Oppstart etter nærmere avtale.Levanger har ca. 20.000 innbyggere og er en av åttekommuner i nedslagsfeltet til Sykehuset Levanger med totalt ca. 100 000 innbyggere. Levanger ligger 80 km nord for Trondheim og 50 km fra flyplass (Værnes Lufthavn). […]
søndag 27. november 2022

Ferievikarer sommer 2023

Er du på jakt etter spennende og relevant arbeidserfaring i sommer? Da er du den vi ser etter! Vi søker etter deg som er helsefagarbeider, helsesekretær, sykepleier, spesialsykepleier – intensiv, operasjon og kreft, sykepleierstudent, radiograf, jordmor, jordmorstudent, barnepleier, ergoterapeut, ergoterapeutstudent, vernepleier, vernepleierstudent og medisinerstudent uten lisens.  Vi oppfordrer også sosionomstudenter, barnevernspedagogstudenter, politistudenter og psykologstudenter til å […]
søndag 27. november 2022

Lege i spesialisering pediatri

Barne- habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag lyser ut et ledig vikariat som lege i spesialisering innen pediatri /LIS3 Levanger har rundt 20.000 innbyggere og er en av 23 kommuner i nedslagsfeltet til Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag (HNT).Levanger ligger omtrent 80 km nord for Trondheim og 50 km fra Værnes Lufthavn. Flytiden Værnes-Gardermoen er 1 time.Levanger kommune […]
søndag 27. november 2022

Avdelingsleder forsyning

  Forsyningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag HF er organisert som en av flere avdelinger i Klinikk for Intern Service. Avdelingen består av to seksjoner, forsyningsavdelingen Levanger med 20 medarbeidere og forsyningsavdelingen Namsos med 8 medarbeidere. Avdelingen har ansvar for funksjonsområdene innkjøp, varelogistikk og portørtjenesten på Namsos. Vi søker en engasjert og dyktig avdelingsleder til forsyningsavdelingen. Avdelingsleder er […]
søndag 27. november 2022

Rørleggere Trøndelag Prosjekt

Caverions prosjektavdeling i Trøndelag er fordelt på 2 lokasjoner – Trondheim og Levanger, og består av 80 dyktige medarbeidere som jobber med spennende prosjekter i variert omfang og størrelse innen alle tekniske fag. Vi har levert gode prosjekter over tid, og får stor tillit fra kunder som ønsker – og trenger våre tjenester. Nå trenger […]
søndag 27. november 2022

Psykolog

  Spennende stillinger ved Unicare Coperio i Levanger eller Steinkjer! Ønsker du høy grad av fleksibilitet, men også et solid fagmiljø?Vi søker engasjert psykolog til faste stillinger i hel eller deltid innen psykiskhelse, barn – ung & voksen. Du er faglig interessert og trygg, fremoverlent og ønsker å bidra til å utvikle senteret videre i tråd […]
søndag 27. november 2022

Overlege ved Staup helsehus

Ved Staup helsehus i Levanger kommune har vi nå ledig stilling som overlege. Undervisning av legestudenter fra NTNU inngår i stillingen, og det jobbes med å få etablert et universitetslektorat ved NTNU til stillingen. Det er ønskelig med lege som er spesialist i allmennmedisin eller sykehjemsmedisin, men lege i spesialisering, eller som ønsker å starte […]
søndag 27. november 2022

Fastlegevikarer x2, fastlønnet og næringsdrift

Levanger kommune har nå 2 ledige stillinger som fastlegevikar. Dersom du har lyst til å prøve deg i fastlegeyrket for å se om dette kan være noe for deg, er dette en god start.  1. Kirkegata legesenter ligger sentralt i sentrum av Levanger ved Eidsbotn. Her arbeider det 3 leger som er selvstendig næringsdrivende, og […]
søndag 27. november 2022

Lege før LIS1

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og […]
søndag 27. november 2022

Sykepleier 50 – 100%

I flotte omgivelser på Staup er det bygget et tidsriktig og moderne helsehus med ambisjoner om å kunne gi et spesielt godt helsefremmende tilbud til våre innbyggere. Helsehuset har til sammen 44 døgnplasser, fordelt på 4 avdelinger. Dette er kommunale korttidsplasser for palliasjon , rehabilitering, behandling, utredning, avlastning og demens. Kommunens akutte døgnplasser er også […]
søndag 27. november 2022

Psykiatrisk sykepleier

Vi har ledig 100% fast stilling som poliklinisk behandler ved Seksjon allmenn poliklinikk, Team Nord, med kontor på Steinkjer. Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering […]