Publisert 11.01.2023

100 % ihkuve barkoe gååvnese goh pedagogeles åvtehke Suaja Maanagïertesne / Inntil 100% fast stilling som pedagogisk leder ved Suaja Maanagïerte

Arbeidsoppgaver

Sørsamisk annonsetekst

100 % ihkuve barkoe gååvnese goh pedagogeles åvtehke Suaja Maanagïertesne

Suaja Maanagïerte gieltegs evtiedimmien uvte tjåådtje mij raaktan datne maahtah meatan årrodh hammoedidh!

Åarjelsaemien maanagïerte lea bielie Saemien byjjenimmieektievoeteste Snåasen tjïeltesne. Suaja Maanagïerte lea akte 4 pilovtemaanagïertijste Nöörjesne mah SáMOS-prosjekten tjïrrh (Saemien maanah orre ektietjïehtjelinie), edtjieh saemien maanagïerten båetijem aejkiem hammoedidh. Daah maanagïerth edtjieh maehtedh saemien pedagogeles vuekiej mietie barkedh mah saemien gïelem, kultuvrem jïh aerpievuekien daajroem våaroeminie utnieh.

Dov lea maanagïerteööhpehtimmie, maahtojne saemien gïelen jïh kultuvren sisnjeli? Datne pedagogeles ööhpehtimmesne? Ih maahtoem utnieh, men leah vyljehke daam vejtiestidh? Dellie datne dïhte maam ohtsebe, jïh mijjieh sïjhtebe guhkies soejkesjem datnine utnedh!

 

Gïem ohtsebe?

Datne:
• Ööhpehtimmiem åtnah goh maanagïertelohkehtæjja – sïjhtebe aaj jeatjah sjyöhtehke ööhpehtimmiem/dååjrehtimmiem vuarjasjidh
• Saemien gïele- jïh kultuvremaahtoem åtnah
• Sïjhth bieline årrodh maanagïerten pedagogeles åvtehkedåehkeste jïh meatan årrodh faageles evtiedimmesne maanagïerteste
• Leah fleksijbele, sïjhth raerieh gaavnedh jïh maahtah lïhke barkoevoelpigujmie   laavenjostedh           
• Buerie bïevsterisnie jïh viehkehth hijven barkoebyjresem sjugniedidh.
• Sïjhth aktijve meatan årrodh maanaj stååkedimmesne jïh darjoeminie, mah saemien aarvoevåaromem våaroeminie utnieh
• Hijvenlaakan rååresjadth maanajgujmie, eejhtegigujmie jïh barkoevoelpigujmie.
• Leah vyljehke jarkelidh jïh maahtah bïhkedimmiem dåastodh.                   

Mijjieh faalehtibie

• Gieltegs barkoelaavenjassh aktene maanagïertesne mij jïjtjemse evtede, mieriesoejkesjen mietie saemien maanagïerti bïjre
• Maehteles jïh ïedtjije meatanbarkijh
• Fleksibiliteetem jïh sjïehtedamme barkoebiejjiem
• Jaabnan dåarjoehtimmiem jïh bïhkedimmiem
• Baalhkam latjkoen mietie. Golmesåarhts maahtoe maahta aevhkine sjïdtedh (maanagïertelohkehtæjjaööhpehtimmie, saemien gïele jïh kultuvre).
• Hijven pensjovneöörnegem
• Tjïelte sæjhta viehkiehtidh gåetiem skååffedh/ bïevnesh ribledh
• Juhtememaaksoeh maeksedh tjïelten njoelkedassi mietie
• Ellies maanagïertegaptjemem tjïeltine.

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie Hans Lindberg tell. 97978388 jallh maanagïerten åvtehke Morten Berg, tell 91757352.

Seehteme dorjesåvva dej fierhtenaejkien laaki, njoelkedassi jïh tariffelatjkoej mietie. Ohtsije tjuara pollisevihtiestimmiem deelledh åvtelen aalka. Sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese. Jis seamma låhkoe gujnijste jïh ålmijste sïjhtebe veeljedh dam tjoelem mij lea unnebelåhkosne,

Ohtsememierie 12.02.23 

Kvalifikasjoner (overskrift)

Norsk annonsetekst

Inntil 100% fast stilling som pedagogisk leder ved Suaja Maanagïerte

Suaja Maanagïerte står fremfor en spennende utvikling som nettopp du kan være med på å utforme! 

Den sørsamiske barnehagen er en del av Samisk oppvekstenhet i Snåsa kommune. Suaja Maanagïerte er en av 4 pilotbarnehager i Norge som gjennom SáMOS-prosjektet (Samiske barn i nye pedagogiske rom), skal utforme fremtiden til den samiske barnehagen. Disse barnehagene skal kunne arbeide etter samisk pedagogiske metoder som bygger på samisk språk, kultur og tradisjonell kunnskap. 

Har du barnehagelærerutdanning, med kompetanse innen samisk språk og kultur? Er du i et pedagogisk utdanningsløp? Mangler du kompetanse, men er villig til å tilegne deg den? Da er du den vi leter etter, og vi ønsker å satse langsiktig på deg! 

Hvem søker vi etter?
Deg som:
• Er utdannet barnehagelærer – annen relevant utdanning/erfaring blir også vurdert
• Har samisk språk- og kulturkompetanse
• Ønsker å være en del av barnehagens pedagogiske lederteam og delta i faglig utvikling av barnehagen.
• Er fleksibel, løsningsorientert og evner å samarbeide tett med kolleger.
• Har godt humør og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
• Ønsker å være aktivt deltakende i barns lek og aktiviteter, basert på samisk verdigrunnlag. 
• Har god samhandling mellom barn, foreldre og kolleger.  
• Er endringsvillig og mottakelig for veiledning.                                      

Vi tilbyr:
• Spennende arbeidsoppgaver i en utviklingsorientert barnehage, med utgangspunkt i det rammeplanen sier om samiske barnehager.
• Kompetente og engasjerte medarbeidere.
• Fleksibilitet og tilpasset arbeidshverdag.
• Regelmessig oppfølgning og veiledning.
• Lønn etter avtale. Trippelkompetanse kan belønnes (barnehagelærerutdanning, samisk språk og kultur).
• God pensjonsordning.
• Kommunen er behjelpelig med å skaffe/formidle bolig.
• Flytteutgifter dekkes iht. kommunens reglement. 
• Full barnehagedekning i kommunen.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder Hans Lindberg tlf. 97978388, eller barnehagestyrer Morten Berg tlf. 91757352.

Ansettelse skjer i h.h.t. de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest av ny dato må framlegges før tiltredelse. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket.   

Søknadsfrist 12.02.23 

Kontaktinformasjon

Morten Berg, Barnehagestyrer, 91757352, morten.berg@snasa.kommune.no
Hans Henrik Lindberg, Enhetsleder samisk oppvekstenhet, 97978388, hans.lindberg@snasa.kommune.no

Arbeidssted

Bulls Veg 61
7760 Snåsa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Snåsa Kommune

Referansenr.:4605468236
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 12.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 12.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: 100 % ihkuve barkoe gååvnese goh pedagogeles åvtehke Suaja Maanagïertesne / Inntil 100% fast stilling som pedagogisk leder ved Suaja Maanagïerte

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Snåsa Kommune

Adresse: Bulls Veg 61 SNÅSA

Hjemmeside: https://www.snasa.kommune.no/

 Mijjen visjovne lea «Tjïelke, boerehke jïh mavvas» Snåasen tjïelte lea tjïelte medtie 2000 årrojigujmie, Trööndelagen noerhtene. Tjïelten lea ellies maanagïertefaalenasse jïh jaepien 2022 Nöörjen bööremes maanagïertetjïeltine veeljesovvi. Doh golme skuvlh, Snåasen skuvle, Åarjel-saemiej skuvle jïh Snåsa montessoriskuvle jearsoe jïh hijven lïeremesijjieh faalehtieh. Snåase lea guektiengïeleldh jïh guektienkulturelle tjïelte jïh jarnge åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese. Eatneme mïerhkelgåvva vijries voenijste skåajji gaskesne mah aesine jïh vaerine jåerhkieh. Ræjhkoes nuepieh ålkone mïnnedh, vijredh jïh gööledh, dovne nasjonaaleparhkesne jïh ålkolen. Hijven kommuniksjovnenuepieh geajnojne jïh ruevtieraajrojne tjïelten tjïrrh, jïh medtie 2 tæjmoeh girtiesæjjan Værnes bïjline.


 Snåasen tjïelte/Snåsa kommune er en kommune med ca. 2.000 innbyggere, beliggende nord i Trøndelag. Kommunen har full barnehagedekning og ble i 2022 kåret til Norges beste barnehagekommune. De tre skolene Snåsa skole, Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa montessoriskole tilbyr trygge og gode læringsarenaer. Snåsa er tospråklig og tokulturell kommune med senter for Sørsamisk språk og kultur. Landskapet er preget av brede bygder mellom skogområder som går over i åser og fjell. Det er rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både i og utenfor nasjonalpark. Kommunikasjonene er gode med vei og jernbane gjennom kommunen, og det er ca. 2. timer til flyplass/Værnes med bil.