Publisert 10.01.2023

50 % vikariat som saksbehandler – byggesak, deling mv.

Arbeidsoppgaver

Sørsamisk annonsetekst

50 % sæjjasadtjebarkoe goh aamhtesereerije – Bigkemeaamhtese, juekeme jïh vielie

 
Mijjen bigkemeaamhtesereerije lea daelie 50 % permisjovnesne jïh dan sjïekenisnie sïjhtebe Snåasen tjïelten vierhtieh nænnoestidh daej faagesuerkiej sisnjeli:
• Areaalesoejkesje
• Soejkesjeaamhtesereereme
• Kaarhth jïh geodaata
• Möölehtimmie
• Bigkemeaamhtesh

 

Barkoe lea evtiedimmieektievoeten nualan bïejesovveme, gusnie teknihke, laanteburrie, jieleme jïh kultuvre. Barkoe vaasa annjebodts 1 jaepiem, dejnie nuepine daam baeliem guhkiedidh.

Tjïelten lea vijries laavenjostoe Innherred-tjïeltigujmie, jïh joekoen tjïeltigujmie Stïentje jïh Inderøy. Mijjieh laavenjostoem tseegkeminie jienebh faagesuerkine, jïh dellie maahta sjyöhtehke årrodh barkoen stoeredahkem vijriedidh jis daerpiesvoete regijovnesne sjædta gusnie maehtebe daam daerpiesvoetem illedh.

Snåasen tjïelte sæjhta aaj almetjh daarpesjidh båetijen aejkien jollebe laanteburriemaahtojne. Sæjhta dan åvteste ïedtjije årrodh jis ohtsijh dagkerh maahtoem utnieh.

 

Kvalifikasjovnh

• Insjenööre bachelorine jallh maasterinie bigkeme- jïh tseegkeldahkefaagi, areaalsoejkesjen jallh eatnemereeremen sisnjeli. Sïjhtebe aaj ohtsijh jeatjah sjyöhtehke       ööhpehtimmine jïh faageduekine vuarjasjidh
• Praksise privaate jallh byögkeles gïehtelimmeste faagesuerkien sisnjelen lea vaajteles
• Almetjh jollebe laanteburrieööhpehtimmine lea ïedtjeste
• Daajroe sjyöhtehke laaki bïjre lea vaajteles. Daerpies lierehtimmie  vadtasåvva

 

Mijjieh faalehtibie

• Ïedtjije barkoebiejjiem faagesuerkien sisnjelen jolle aktiviteetine jïh stoerre dåajvoejgujmie tjïelten dïenesjidie
• Lierehtimmiem jïh daajroetseegkemem
• Baalhkam ööhpehtimmien jïh ansienniteeten mietie
• Seehtemem tjïelten eaktojne, hijven tjirkeme- jïh pensjovneöörnege

 

Bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth tjïelteåvtehkinie Are Tomter, tell 992 71 015
Vaajteles dïhte guhte barkoem åådtje vuejemeleahpam bïjlese åtna jïh maahta jïjtse bïjlem dïenesjisnie nuhtjedh.
 
Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte sæjhta aaj almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne. Sïjhtebe joekoen leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese.
 
Ohtsememierie: 01.02.23

Kvalifikasjoner (overskrift)

Norsk annonsetekst

Vår byggesaksbehandler er nå i 50% permisjon og vi ønsker i den forbindelse å styrke Snåsa Kommune sine ressurser innenfor fagområdene:
• Arealplan
• Plansaksbehandling
• Kart og geodata
• Oppmåling 
• Byggesak

Stillingen er organisert under utviklingsenheten som består av teknisk, landbruk, næring og kultur. Varighet foreløpig 1 år, med mulighet for forlengelse. 

Kommunen har et utstrakt samarbeid med Innherredskommunene, og da spesielt Inntrøndelagskommunene Steinkjer og Inderøy.  Vi er i ferd med å etablere samarbeid på flere fagområder, og det kan være aktuelt å utvide stillingsstørrelsen om et behov i regionen oppstår hvor vi kan fylle dette behovet.

Snåsa kommune vil i fremtiden også ha behov for personer med høyere landbrukskompetanse. Det vil derfor være av interesse om eventuelle søkere har en slik bakgrunn.

 

Kvalifikasjoner
• Ingeniør med bachelor eller master innen bygg- og anleggsfag, arealplan eller naturforvaltning. Søkere med annen relevant utdanning og fagbakgrunn vil også bli vurdert
• Praksis fra privat eller offentlig virksomhet innen fagområdet er ønskelig
• Personer med høyere landbruksutdanning er av interesse.
• Kjennskap til aktuelle lovverk er ønskelig. Nødvendig opplæring vil bli gitt

 

Vi tilbyr
• En interessant arbeidshverdag innen et fagområde med høy aktivitet og store forventninger til den kommunale tjenesteytingen
• Opplæring og kunnskapsbygging
• Lønnsplassering ut fra utdanning og ansiennitet
• Ansettelse på kommunale vilkår, gunstige forsikrings- og pensjonsordning

 

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Are Tomter, tlf. 992 71 015 
Den er ønskelig at den som blir tilsatt har sertifikat for personbil og kunne disponere egen bil i tjenesten.

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse. Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.

Søknadsfrist: 01.02.23

Kontaktinformasjon

Are Tomter, Kommunalsjef Utvikling, 99271015, are.tomter@snasa.kommune.no

Arbeidssted

Sørsivegen 6
7760 SNÅSA

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Snåsa Kommune

Referansenr.:4605426126
Stillingsprosent: 50%
Vikariat
Søknadsfrist: 01.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 01.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: 50 % vikariat som saksbehandler – byggesak, deling mv.

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Snåsa Kommune

Adresse: Sørsivegen 6 SNÅSA

Hjemmeside: https://www.snasa.kommune.no/

 Mijjen visjovne lea «Tjïelke, boerehke jïh mavvas» Snåasen tjïelte lea tjïelte medtie 2000 årrojigujmie, Trööndelagen noerhtene. Tjïelten lea ellies maanagïertefaalenasse jïh jaepien 2022 Nöörjen bööremes maanagïertetjïeltine veeljesovvi. Doh golme skuvlh, Snåasen skuvle, Åarjel-saemiej skuvle jïh Snåsa montessoriskuvle jearsoe jïh hijven lïeremesijjieh faalehtieh. Snåase lea guektiengïeleldh jïh guektienkulturelle tjïelte jïh jarnge åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese. Eatneme mïerhkelgåvva vijries voenijste skåajji gaskesne mah aesine jïh vaerine jåerhkieh. Ræjhkoes nuepieh ålkone mïnnedh, vijredh jïh gööledh, dovne nasjonaaleparhkesne jïh ålkolen. Hijven kommuniksjovnenuepieh geajnojne jïh ruevtieraajrojne tjïelten tjïrrh, jïh medtie 2 tæjmoeh girtiesæjjan Værnes bïjline.


 Snåasen tjïelte/Snåsa kommune er en kommune med ca. 2.000 innbyggere, beliggende nord i Trøndelag. Kommunen har full barnehagedekning og ble i 2022 kåret til Norges beste barnehagekommune. De tre skolene Snåsa skole, Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa montessoriskole tilbyr trygge og gode læringsarenaer. Snåsa er tospråklig og tokulturell kommune med senter for Sørsamisk språk og kultur. Landskapet er preget av brede bygder mellom skogområder som går over i åser og fjell. Det er rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både i og utenfor nasjonalpark. Kommunikasjonene er gode med vei og jernbane gjennom kommunen, og det er ca. 2. timer til flyplass/Værnes med bil.