Publisert 03.01.2023

Avdelingsleder Staup Helsehus 

Har du ledererfaring og ønske om å være med og utvikle vårt helsehus sammen med gode kolleger?  

I flotte omgivelser på Staup er det bygget et tidsriktig og moderne helsehus med ambisjoner om å kunne gi et spesielt godt helsefremmende tilbud til våre innbyggere. 

«Vår visjon er å skape et moderne og fremtidsrettet helsehus på Staup – et attraktivt og forbilledlig sted tuftet på nærhet, åpenhet og med høy miljø- og trivselsfaktor for alle»

Arbeidsoppgaver

Helsehuset har, ved siden av å være tilholdssted til Frisklivssentralen og Ergo/fysioterapitjenesten for voksne,  44 døgnplasser, fordelt på 4 avdelinger. Dette er kommunale korttidsplasser for palliasjon , rehabilitering, behandling, utredning, avlastning og demens. Kommunens akutte døgnplasser er også lokalisert her. Helsehuset samarbeider med mange ulike tjenester og instanser. Det er en målsetning at helsehuset skal være kompetanseledende innenfor flere spesialfelt. 

Vi søker nå leder for drift av helsehusets døgnplasser med tiltredelse 01.03.23.

Leder har i samarbeid med ansatte ansvar for utvikling av gode tjenester og godt arbeidsmiljø. En sentral oppgave er å skape et godt klima som legger til rette for myndiggjorte og ansvarlige medarbeidere. Strukturert partssamarbeid lokalt er gjeldende plattform for godt medarbeiderskap og gode medvirkningsprosesser.  

Leder skal styrke helsetjenestens totale lederkapasitet knyttet til rekruttering, personaloppfølging og tjenesteutvikling. Vi kan tilby deg en utfordrende og aktiv arbeidsplass med store utviklingsmuligheter. Leder er delegert faglig ansvar, personalansvar og økonomiansvar.

Leder rapporterer til Enhetsleder. Ny leder vil bli tilsluttet intern fadderordning og få tett oppfølging i en overgangsfase.

Verdier

Enhet hjemmetjenester har i overordnet mål at hver enkelt opplever: “Mestring i egen hverdag”.  Ved å ha fokus på helsefremmende, forbyggende og habiliterende/ rehabiliterende elementer i de tiltak som iverksettes, ønsker vi å bidra til opplevelse av livskvalitet og deltagelse. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 presenterer fire satsningsområder. Et satsingsområde er: "Levanger, en samskapende kommune" Å være samskapende innebærer å se på kommunen som en arena for samarbeid, der man i fellesskap kan skape verdier som er viktig for befolkningen og samfunnet. Her kan du finne kommuneplanens samfunnsdel: https://pub.framsikt.net/plan/levanger/plan-515c3fb7-6e84-4867-bd4a-a46a698efb1e-10028/#/

Med utgangspunkt kommuneplanens samfunnsdel og den enkelte innbyggers behov for oppfølging ønsker vi å bidra til å bidra til livskvalitet, verdighet og tilhørighet. Gjennom interne organisasjonsutviklingsprosesser er helse- og omsorgstjenesten stadig under utvikling. Fremtidige endringer må påregnes. 

Ta kontakt med kontaktperson vedrørende spørsmål knyttet til stilling.   

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som sykepleier. 
  • Annen treårig helse – og sosialfaglig høgskoleutdanning med relevant arbeidserfaring kan vurderes.
  • Videreutdanning i ledelse/administrasjon er ønskelig, men erfaring og egnethet kan kompensere for manglende formalkompetanse.
  • I Levanger kommune benyttes fagsystemer som Profil, Elements, VER (Notus), Visma
    enterprise m.m. og den som ansettes forventes å kunne bruke disse systemene etter
    opplæring. Levanger kommune innfører Helseplattformen februar 2023. 
  • Erfaring knyttet til forebyggende arbeid, erfaring med å gjennomføre prosesser, veiledning, samt god innsikt i offentlig forvaltning. Det legges vekt på søkernes ønske om å være med på å utvikle kunnskapsbaserte tjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov.

Det stilles høye forventninger til refleksjon rundt helsetjenestens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp, samt fremtidig utvikling av helsetjenesten. Vi er også opptatt av å utvikle helsefremmende arbeidsplasser. I denne forbindelse vil refleksjon og kompetanse knyttet til "mestringsorientert ledelse" og hvordan man leder i en helsefremmende organisasjon være relevant.  

Det forventes at søkerne gjør godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse i søknadsbrev. 

Personlige egenskaper

Det forutsettes at leder har stor interesse for fagområdet. Videre at leder utøver en åpen, inkluderende og tydelig lederstil, med gode kommunikasjonsevner. Du må ha gode evner til å motivere medarbeidere til å nå felles mål og skape gode resultater i samarbeid med medarbeiderne lokalt og på tvers i organisasjonen.

Du må kunne jobbe omgivelsesorientert, strukturert og målrettet, ha god arbeidskapasitet, ha god gjennomføringsevne og tilstedeværelse i avdelingen.  Det vil ved tilsetting bli lagt avgjørende vekt på personlige lederegenskaper og skikkethet. 

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.

Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 

Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Pass eller nasjonalt ID-kort må fremvises før tilgang til fagsystem kan gis.

For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m. v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.   

Lønn etter avtale, samt tilslutning til kommunens ledelsesutviklingsprogram.

Kontaktinformasjon

Einar Hindenes, Enhetsleder, 90 63 23 81, einar.hindenes@levanger.kommune.no

Arbeidssted

Staup 2
7603 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4598454023
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 29.01.2023

Søknad

Søknadsfrist: 29.01.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Avdelingsleder Staup Helsehus 

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune

Adresse: Staup 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Institusjonstjenester/

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.238 innbyggere (pr. 1.kvartal 2019) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.