Publisert 01.08.2022

Driftsavtale for fysioterapeut

Fysioterapitjenesten i Levanger kommune utøves i samarbeid mellom fastlønnede fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter. Kommunen har 11 driftshjemler for fysioterapeut fordelt på 12 driftsavtaler, samt 12,1 fastlønnshjemler for fysioterapeuter inkludert turnusfysioterapeut. Fysioterapeuter med driftsavtale yter tjenester som en del av kommunens totale fysioterapitilbud og helsetjeneste, og skal gi et åpent tilbud til befolkningen. Avdelingsleder for Ergo- og fysioterapiavdelingen for voksne er avtalefysioterapeutenes nærmeste administrative kontaktperson i Levanger kommune. 

Fra 01.01.23 har Levanger kommune ledig 50% avtalehjemmel for offentlig godkjent fysioterapeut med spesialisering innen komplett fysikalsk lymfeødembehandling.
 

Plassering av driftsavtalen: Avtalehjemmel er tilknyttet Eidsbotn fysioterapi. Instituttet har lokaler i tilknytning med Levanger Spesialistsenter Moafjera 8, Levanger. Her arbeider to fysioterapeuter med hvert sitt 50 % driftstilskudd.  For mer informasjon, se instituttets hjemmeside: 

https://www.levangerspesialistsenter.no/eidsbotn-fysioterapi/

 
Tildeling vil skje i henhold til ASA 4313.    

Arbeidsoppgaver

Ny hjemmelshaver skal utøve sin fysioterapipraksis i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. Dette innebærer kunnskapsbasert undersøkelse og vurdering, individuell- og gruppebehandling, samt rehabilitering.

Hovedoppgaven er å ta seg av kommunens pasienter som naturlig hører inn under gruppen lymfeødem og lipødem, samt vurder pasienter med lignende symptomer. 

Fysioterapeuten skal også ha et åpent behandlingstilbud til befolkningen. Dette innebærer å ta imot alle typer henvendelser, inkludert pasienter med sammensatte plager og nevrologiske lidelser, alle aldersgrupper og funksjonsnivå. Hjemmelshaver skal samarbeide tett med andre aktuelle instanser og følge pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging. Det forventes at fysioterapeuten bidrar i alle deler av driften ved instituttet; både faglig, administrativt og sosialt.    

Fysioterapeuten skal være en aktiv bidragsyter i kommunens vridning av helse- og omsorgstjenestene med økt fokus på ansvar for egen helse, aktivisering, rehabilitering, læring og mestring.  

Kvalifikasjoner

Kommunen ønsker å knytte til seg en fysioterapeut med bred og relevant erfaring, praksis og kunnskap innen allmenn fysioterapi (minimum tre år) 

  • Det legges vekt på kandidatenes ønske om å være med på å utvikle kunnskapsbaserte fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov  
  • Levanger kommune vektlegger og har spesielt fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover. Det forventes at aktuelle kandidater gjør særlig godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse innen fysioterapi, sine fysioterapifaglige interesseområder og planer for fortsatt utvikling  
  • Det stilles høye forventninger til kandidatenes refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp, samt evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med avtalehjemmel  

Aktuelle kandidater må kunne beskrive overnevnte punkter i sin søknad, som danner utgangspunkt for en første sortering av søkerne  

I tillegg kreves: 

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut  
  • Spesialisering innen lymfeødembehandling.
  • Tilfredsstillende skriftlige og muntlige norskkunnskaper  
  • Førerkort klasse B  

Personlige egenskaper

Ved tildeling vil det bli lagt vekt på:  

  • Faglig kompetanse, relevant erfaring og evne til å drive privat praksis
  • Personlig skikkethet vektlegges stor betydning, herunder gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, nytenkning, interesse for faglig og tverrfaglig utvikling, selvstendighet og fleksibilitet samt evne og vilje til å bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i tråd med kommunens planer og til det beste for innbyggerne.   

Vi tilbyr

Avtalehjemmelen er regulert av den etter hver tid gjeldende ASA 4313 om drift av selvstendig næringsdrivende fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven. Fysioterapeuten skal drive fysioterapivirksomhet i henhold til relevant lovgivning, kommunens plan for helsetjenesten og driftsavtalen som inngås. Fysioterapeuten må utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell. Tverrfaglig samarbeid og særlig samarbeid med kommunale ressurser prioriteres for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis.  
 
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det bli avkrevd politiattest av den som blir tildelt avtalen.   
 
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. Offentlighetsloven §25, andre ledd. 

Kontaktinformasjon

Einar Hindenes, Enhetsleder, 90 63 23 81

Arbeidssted

Moafjæra 8
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4547774827
Stillingsprosent: 50%
Fast
Startdato: 02.01.2023
Søknadsfrist: 23.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 23.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Driftsavtale for fysioterapeut

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Deltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, fysio- og ergoterapitjenesten

Adresse: Moafjæra 8 LEVANGER

Hjemmeside:

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.238 innbyggere (pr. 1.kvartal 2019) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.