Publisert 19.12.2022

Fastlege i Snåsa med 0-avtale eller fastlønn

Arbeidsoppgaver

Sørsamisk annonsetekst

Snåasen tjïelte dåakterem ohtsede, 100 % ihkuve sïejhmepraksisinie mij aalka 01.06.23 jallh dan varke gåarede dan biejjien mænngan.

Barkoe lea bïejesovveme Snåasen dåakterekontovrese.  Dåakterekontovresne 3,0 jaepiebarkoeh (daejnie barkojne), staeriesdåaktarasse jïh akten turnusdåaktarasse. Snåasen dåakterekontovren leah staeriesdåakterh ektielæstojne. Snåasen tjïelte dåakterekontovrem eekie jïh jåhta viehkiebarkijigujmie, skïemtjesåjhterigujmie jïh healsoetjaeliejinie, mejtie tjïelte seehtie jïh baalhkam maaksa. Tjïelte dïenesjem jåhta jïh lea seamma stoerre goh betniedåarjoe/per capita-dåarjoe.
 
Daelie hjemmele jåhta goh privaate praksise tjïelten gïehtelimslatjkojne læstoedïedtine latjkoen mietie. Læstoegåhkoe hjemmelasse lea 1000 skïemtjijh jïh gåarede tjïeltine rååresjidh unnebe læstoegåhkojne. Hjemmelasse akte 10 % barkoe govlehtåvva goh healsoestasjovnedåaktere. Jis vaajteles maahta tjïeltine staeries baalhkalatjkoen bïjre rååresjidh.
 
Mijjieh sjïeredåakterem ohtsebe sïejhmemedisijnesne jallh dåaktere mij sæjhta jïjtjemse spesialiseradidh sïejhmemedisijnesne. Dåaktarasse mij sæjhta jååhkesjimmiem åadtjodh goh sjïeredåaktere sïejhmemedisijnesne, tjïelte sæjhta sjïehteladtedh ihke dagkeres ööhpehtimmie maahta sjugniehtovvedh maereleslaakan. Maaksoeh spesialiseradæmman sïejhmemedisijnesne edtjieh uvtemes foenteste maaksasovvedh dan staateles latjkoen mietie (staatelatjkoe).
 
Snåasen tjïelte latjkoem åtna Stïentjen dåakterevaeptine gasketjïelten dåakterevaeptien bïjre iehkedi, jïjji jïh hïelji, jïh obligatovreles meatan årrodh vaeptieöörnegisnie. Dåakterevaeptielaavenjostoe lea Stïentjen dåakterevaeptesne mij lea 6 mïjlh åarjese. Biejjiedåakterevaeptie Snåasesne lea gaskem 08-15.30 aarkebiejjiej jïh tjïelten dåakterh dam dïedtem utnieh.
Ohtsijh tjuerieh kvalifiseradamme årrodh nöörjen autorisasjovnine jïh leavloe bïejesåvva faageles maahtose, dååjrehtæmman, persovneles sjïehtelesvoetese jïh mejtie ohtsije lea væjkele laavenjostedh.

Daerpies hijven daajrojne nöörjen gïelesne.

Ohtsije tjuara vuejemeleahpam utnedh jïh maehtedh jïjtse bïjlem nuhtjedh dïenesjisnie.
 
Vielie bïevnesh barkoen bïjre ektievoeten åvtehkistie Ragnhild Moum Agle tlf 74138200 /99583727 jallh tjïelteåvtehkistie Ester Brønstad tell, 90115619.
Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.

Åvtelen barkosne aalka tjuara orre vihtiestimmiem polliseste buektedh Healsoe- jïh hoksedïenesjelaaken § 5-4, mietie 1. lïhtse.

 

Ohtsememierie: 01.02.23

Kvalifikasjoner (overskrift)

Norsk annonsetekst

Snåsa Kommune søker lege, 100 % fast i allmennpraksis med oppstart 01.06.23 eller så snart som mulig etter det tidspunktet.

Stillingen er lokalisert ved Snåsa Legekontor. Ved legekontoret er det 3,0 årsverk (inkl. denne) for fastlege og en turnuslege. Snåsa Legekontor eies og drives av Snåsa Kommune med hjelpepersonell, sykepleiere og helsesekretær, ansatt og lønnet av kommunen. Kommunen driver tjenesten og motsvarer størrelse av basistilskudd/per capita-tilskudd.
 
Hjemmelen drives p.t. som privatpraksis med kommunal driftsavtale med listeansvar etter avtale. Listelengden for hjemmelen er på 1000 pasienter, det kan forhandles med kommunen om lavere listelengde. Det er til hjemmelen knyttet 10 % stilling som helsestasjonslege. Dersom det er ønskelig kan det forhandles med kommunen om fastlønnsavtale, eller fastlønn med insentiv.
 
Vi søker etter en spesialist i allmennmedisin eller lege som ønsker å starte spesialisering i allmennmedisin. For lege som ønsker å bli godkjent som spesialist i allmennmedisin vil kommunen legge forholdene til rette slik at utdanning kan skje på en hensiktsmessig måte. Utgifter til spesialisering i allmennmedisin skal fortrinnsvis søkes dekket av fond ifht sentral avtale (statsavtalen)
 
Snåsa Kommune har avtale med Steinkjer Legevakt om interkommunal legevakt på kveld, natt og helg med obligatorisk deltagelse i vaktordningen. Legevaktsamarbeidet er lokalisert på Steinkjer legevakt som er ca. 6 mil sørover. Daglegevakt i Snåsa er mellom 08-15.30 på hverdager og dekkes mellom kommunens leger.
Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon og det vektlegges faglig kompetanse, erfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner.
Gode norskkunnskaper forutsettes.
Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil i tjenesten.
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av enhetsleder Ragnhild Moum Agle tlf 74138200/99583727 eller kommunalsjef, Ester Brøns
tad tlf 90115619.
 
Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.

Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjeneste-lovens § 5-4, 1. ledd.

 

Søknadsfrist: 01.02.23

Kontaktinformasjon

Ester Brønstad, Kommunalsjef, 90 11 56 19, ester.perly.bronstad@snasa.kommune.no
Ragnhild Moum Agle, Enhetsleder Familiesentralen/Pleie- og omsorg, 99 58 37 27, ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no

Arbeidssted

Stallbakksvingen 2
7760 Snåsa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Snåsa Kommune

Referansenr.:4596174741
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 01.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Fastlege i Snåsa med 0-avtale eller fastlønn

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Helse, Snåsa Kommune

Adresse: Stallbakksvingen 2 SNÅSA

Hjemmeside: https://www.snasa.kommune.no/

 Mijjen visjovne lea «Tjïelke, boerehke jïh mavvas» Snåasen tjïelte lea tjïelte medtie 2000 årrojigujmie, Trööndelagen noerhtene. Tjïelten lea ellies maanagïertefaalenasse jïh jaepien 2022 Nöörjen bööremes maanagïertetjïeltine veeljesovvi. Doh golme skuvlh, Snåasen skuvle, Åarjel-saemiej skuvle jïh Snåsa montessoriskuvle jearsoe jïh hijven lïeremesijjieh faalehtieh. Snåase lea guektiengïeleldh jïh guektienkulturelle tjïelte jïh jarnge åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese. Eatneme mïerhkelgåvva vijries voenijste skåajji gaskesne mah aesine jïh vaerine jåerhkieh. Ræjhkoes nuepieh ålkone mïnnedh, vijredh jïh gööledh, dovne nasjonaaleparhkesne jïh ålkolen. Hijven kommuniksjovnenuepieh geajnojne jïh ruevtieraajrojne tjïelten tjïrrh, jïh medtie 2 tæjmoeh girtiesæjjan Værnes bïjline.


 Snåasen tjïelte/Snåsa kommune er en kommune med ca. 2.000 innbyggere, beliggende nord i Trøndelag. Kommunen har full barnehagedekning og ble i 2022 kåret til Norges beste barnehagekommune. De tre skolene Snåsa skole, Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa montessoriskole tilbyr trygge og gode læringsarenaer. Snåsa er tospråklig og tokulturell kommune med senter for Sørsamisk språk og kultur. Landskapet er preget av brede bygder mellom skogområder som går over i åser og fjell. Det er rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både i og utenfor nasjonalpark. Kommunikasjonene er gode med vei og jernbane gjennom kommunen, og det er ca. 2. timer til flyplass/Værnes med bil.