Publisert 15.09.2022

Fastlege i Snåsa med 0-avtale eller fastlønn

               

Annonsetekst sørsamisk

Staeriesdåaktere Snåasesne 0-latjkojne jallh staeriesbaalhkine

Snåasen tjïelte dåakterem ohtsede, 100 % ihkuve sïejhmepraksisinie mij aalka 02.01.23 jallh dan varke gåarede dan biejjien mænngan.

Barkoe lea bïejesovveme Snåasen dåakterekontovrese.  Dåakterekontovresne 3,0 jaepiebarkoeh (daejnie barkojne), staeriesdåaktarasse jïh akten turnusdåaktarasse.. Snåasen tjïelte dåakterekontovrem eekie jïh viehkiebarkijigujmie, skïemtjesåjhterigujmie jïh healsoetjaeliejinie jåhta, mejtie tjïelte seehtie jïh baalhkam maaksa. Tjïelte dïenesjem jåhta jïh lea seamma stoerre goh betniedåarjoe/per capita-dåarjoe.

Daelie hjemmele jåhta goh privaate praksise tjïelten gïehtelimmeslatjkojne læstoedïedtine latjkoen mietie. Hjemmelen læstoegåhkoe lea 700 skïemtjijh. Hjemmelasse govlehtåvva byögkeles dåakterebarkoe goh healsoestasjovnedåaktere. Jis vaajteles maahta tjïeltine rååresjidh staeries baalhkalatjkoen bïjre, jallh staeriesbaalhka insentijvine.

Mijjieh sjïeredåakterem ohtsebe sïejhmemedisijnesne jallh dåaktere mij sæjhta jïjtjemse spesialiseradidh sïejhmemedisijnesne. Dåaktarasse mij sæjhta jååhkesjimmiem åadtjodh goh sjïeredåaktere sïejhmemedisijnesne, tjïelte sæjhta sjïehteladtedh ihke dagkeres ööhpehtimmie maahta sjugniehtovvedh maereleslaakan. Maaksoeh spesialiseradæmman sïejhmemedisijnesne edtjieh uvtemes foenteste maaksasovvedh dan staateles latjkoen mietie (staatelatjkoe).

Snåasen tjïelte latjkoem Stïentjen dåakterevaeptine åtna gasketjïelten dåakterevaeptien bïjre iehkedi, jïjji jïh hïelji, jïh obligatovreles meatan årrodh vaeptieöörnegisnie. Vaeptieöörnege lea medtie 18 åesine juakeme jïh lea ovrehte golme vaeptieh fïerhten asken mah ryöhkoeh 12 tæjmoeh. Dåakterevaeptielaavenjostoe lea Stïentjen dåakterevaeptesne mij lea 6 mïjlh åarjese. Biejjiedåakterevaeptie Snåasesne lea gaskem 08-15.30 aarkebiejjiej jïh tjïelten dåakterh dam dïedtem utnieh. Tjïelte lea dåårrehtimmiedåarjoem dååsteme juktie dåakterevaeptiedïenesjem nænnoestidh jïh maahta tjïeltine rååresjidh tseegkemedåarjoen, ööhpehtimmiedåarjoen jallh jeatjah vierhkievierhtiej bïjre.

Ohtsijh tjuerieh kvalifiseradamme årrodh nöörjen autorisasjovnine jïh leavloe bïejesåvva faageles maahtose, dååjrehtæmman, persovneles sjïehtelesvoetese jïh mejtie ohtsije lea væjkele laavenjostedh.

Daerpies hijven daajrojne nöörjen gïelesne.
Ohtsije tjuara vuejemeleahpam utnedh jïh maehtedh jïjtse bïjlem nuhtjedh dïenesjisnie.

Vielie bïevnesh barkoen bïjre vadtasuvvieh ektievoeten åvtehkistie Ragnhild Moum Agle tlf 74138305 / 99583727

Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.
Åvtelen barkosne aalka tjuara orre vihtiestimmiem polliseste buektedh Healsoe- jïh hoksedïenesjelaaken § 5-4, mietie 1. lïhtse.

Ohtsememierie; vuarjasjimmie ohtsemijstie dorjesåvva iktemierien

             

Annonsetekst norsk

Fastlege i Snåsa med 0-avtale eller fastlønn
Snåsa Kommune søker lege, 100 % fast i allmennpraksis med oppstart 02.01.23 eller så snart som mulig etter det tidspunktet.
Stillingen er lokalisert ved Snåsa Legekontor. Ved legekontoret er det 3,0 årsverk (inkl. denne) for fastlege og en turnuslege. Snåsa Legekontor eies og drives av Snåsa Kommune med hjelpepersonell, sykepleiere og helsesekretær, ansatt og lønnet av kommunen. Kommunen driver tjenesten og motsvarer størrelse av basistilskudd/per capita-tilskudd.

Hjemmelen drives p.t. som privatpraksis med kommunal driftsavtale med listeansvar etter avtale. Listelengden for hjemmelen er på 700 pasienter. Det er til hjemmelen knyttet offentlige legearbeid som helsestasjonslege. Dersom det er ønskelig kan det forhandles med kommunen om fastlønnsavtale, eller fastlønn med insentiv.

Vi søker etter en spesialist i allmennmedisin eller lege som ønsker å starte spesialisering i allmennmedisin. For lege som ønsker å bli godkjent som spesialist i allmennmedisin vil kommunen legge forholdene til rette slik at utdanning kan skje på en hensiktsmessig måte. Utgifter til spesialisering i allmennmedisin skal fortrinnsvis søkes dekket av fond ifht sentral avtale (statsavtalen)

Snåsa Kommune har avtale med Steinkjer Legevakt om interkommunal legevakt på kveld, natt og helg med obligatorisk deltagelse i vaktordningen. Vaktordningen er ca. 18 delt og utgjør ca. tre 12 timers vakter pr. mnd. Legevaktsamarbeidet er lokalisert på Steinkjer legevakt som er ca. 6 mil sørover. Daglegevakt i Snåsa er mellom 08-15.30 på hverdager og dekkes mellom kommunens leger. Kommunen har mottatt rekrutteringstilskudd for å styrke legevaktstjenesten og det kan forhandles med kommunen om etableringstilskudd, utdanningstilskudd eller andre virkemidler.
Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon og det vektlegges faglig kompetanse, erfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner.
Gode norskkunnskaper forutsettes.
Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil i tjenesten.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av enhetsleder Ragnhild Moum Agle tlf 74138200 / 99583727

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.
Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjeneste-lovens § 5-4, 1. ledd.

Søknadsfrist; søknader blir vurdert fortløpende for ansettelse.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Moum Agle, Enhetsleder Familiesentralen/Pleie- og omsorg, 99583727, ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no

Arbeidssted

Sørsivegen 6
7760 Snåsa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Snåsa Kommune

Referansenr.:4564613751
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 09.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Fastlege i Snåsa med 0-avtale eller fastlønn

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Helse, Snåsa Kommune

Adresse: Sørsivegen 6 SNÅSA

Hjemmeside:

 

Snåasen tjïelte/Snåsa kommune er en kommune med ca. 2.000 innbyggere, beliggende nord i Trøndelag. Kommunen har full barnehagedekning og ble i 2022 kåret til Norges beste barnehagekommune. De tre skolene Snåsa skole, Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa montessoriskole tilbyr trygge og gode læringsarenaer. Snåsa er tospråklig og tokulturell kommune med senter for Sørsamisk språk og kultur. Landskapet er preget av brede bygder mellom skogområder som går over i åser og fjell. Det er rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både i og utenfor nasjonalpark. Kommunikasjonene er gode med vei og jernbane gjennom kommunen, og det er ca. 2. timer til flyplass/Værnes med bil.


 

Mijjen visjovne lea «Tjïelke, boerehke jïh mavvas»
Snåasen tjïelte lea tjïelte medtie 2000 årrojigujmie, Trööndelagen noerhtene. Tjïelten lea ellies maanagïertefaalenasse jïh jaepien 2022 Nöörjen bööremes maanagïertetjïeltine veeljesovvi. Doh golme skuvlh, Snåasen skuvle, Åarjel-saemiej skuvle jïh Snåsa montessoriskuvle jearsoe jïh hijven lïeremesijjieh faalehtieh. Snåase lea guektiengïeleldh jïh guektienkulturelle tjïelte jïh jarnge åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese. Eatneme mïerhkelgåvva vijries voenijste skåajji gaskesne mah aesine jïh vaerine jåerhkieh. Ræjhkoes nuepieh ålkone mïnnedh, vijredh jïh gööledh, dovne nasjonaaleparhkesne jïh ålkolen. Hijven kommuniksjovnenuepieh geajnojne jïh ruevtieraajrojne tjïelten tjïrrh, jïh medtie 2 tæjmoeh girtiesæjjan Værnes bïjline.