Publisert 22.01.2023

Ferievikarer 2023/tilkallingsvikarer 

Arbeidsoppgaver

Sørsamisk annonsetekst

Teknihken goevtese
Barkose teknihken goevtesen sisnjelen sïjhtebe noerh Snåaseste prioriteradidh aaltarisnie 16 – 20 jaepieh. Ohtsijh byöroeh 16 jaepieh illeme årrodh jis edtjebe dejtie vuarjasjidh. Barkoetïjje sæjhta 2 våhkoeh ryöhkedh boelhken våhkoen 26 raejeste våhkoen 31 raajan. Bievnieh ohtsemisnie jis naan våhkoe dov ij leah nuepie barkedh. 

Barkoelaavenjassh sijhtieh åajvahkommes ålkoebarkoe årrodh goh kraesiebietskeme, måaladimmie, röönjeme jih bïsseme laavkomesijjine /ohtjegåetie jïh jeatjah barkoeh tjïelten gåetine. 1 almetje fïerhtene boelhkesne tjuara bijjelen 18 jaepien båeries årrodh.

 

Sujhteme jïh hokse
• Skïemtjesåjhterh, vaarjelimmiesåjhterh biejjie- jïh jïjjedïenesjasse institusjovnesne jïh hïejmedïenesjinie.
• Viehkiesåjhterh, healsoefaagebarkijh biejjie- jïh jïjjedïenesjasse institusjovnesne jïh hïejmedïenesjinie.
• Vikaarh – byjreseterapeevte /byjresebarkijh/klahkh råajvarimmide funksjovneheaptoes almetjidie.
• Vikaarh  – hïejmeviehkiehtæjjah /healsoefaagebarkijh.
• Vikaarh – klahkh tjöövkesne jïh bissiemisnie.

Sujhteme jïh hokse lea gieltege ektievoete gelliej jeereldihkie laavenjassigujmie. Daerpies jïjtjeraarehke årrodh seamma tïjjen goh jienebh daejstie laavenjassijste dorjesuvvieh lïhke laavenjostosne barkoeguejmiejgujmie. Mijjieh orre, daajbaaletje jïh tïjjen mietie skiemtjehïejmem åådtjeme tjaebpies beavnarinie Snåasenjaevrien bijjelen. Dïenesje lea ahkedh evtiedimmesne jïh sjïdtemisnie jïh båetijen aejkien vööste tryjjesvoeteteknologijine / haalvemeteknologijine jïh aarkebiejjien rehabiliteereminie. Mijjieh datnem ohtsebe mij sæjhta båetijen aejkien sïjse barkedh jïh joekehtsinie årrodh utniejidie jïh dej lïhke fualhkan.

Barkoelaavenjassh:
• Utniejidie jïh dej lïhke fuelhkieh iktemierien viehkiehtidh.
• Meatan årrodh dam faageles kvaliteetem dïenesjinie evtiedidh.
• Barkoeguejmieh/studeenth/learohkh bïhkedidh.

 

Kvalifikasjovnh:
• Klahkebarkojde: ij naan byjjes ööhpehtimmiekrïevenassh
• Studeenth, healsoefaagebarkijh/viehkiesåjhterh, vaarjelimmiesåjhterh jïh skïemtjesååjhterh.
• Daatadaajroeh.
• Sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese.
• Væjkele laavenjostedh.

Giesieboelhke vaasa våhkoen 26 raejeste dovne våhkoen 33. Sïjhtebe vikaarh vaajteles maahtojne prioriteeredh mah sijhtieh dovne institusjovnesne jïh hïejmedïenesjinie barkedh. Sïjhtebe aaj prioriteeredh dejtie mah leah fleksijbele jïh stïeresne. Haestebe aaj staeries vikaarh ohtsedh. Ohtsijh byöroeh 18 jaepien båeries årrodh. Barkose hïejmedïenesjisnie ohtsijh tjuerieh vuejemeleahpam utnedh jïh jïjtse bïjlem jallh mopedem utnedh.
Sïjhth hijven lierehtimmiem åadtjodh barkoesijjesne. Soptsesth aaj mejtie datne ussjedamme healsoefaagebarkijinie, bïssedæjjine, skïemtjesåjhterinie, vaarjelimmiesåjhterinie jallh dååkterinie sjïdtedh.  

 

Skïemtjesåjhterestudeenth, vaarjelimmiesåjhterestudeenth, medisijnestudeenth jïh gaervies ööhpehtamme healsoefaagebarkijh mah jïjtjemse åeliedieh sæjjasadtjine barkedh 6 våhkoeh eejehtallemen maehtieh bonusem åadtjodh 20 000 kråvnine. alternatijve 10 000 kråvnah jis jïjtjemse veadta 4 våhkoeh. Ij gåaredh eejehtallemem vaeltedh viedteme tïjjen. Öörnege aaj faamosne gaervies ööhpehtamme skïemtjesåjhteridie, vaarjelimmiesåjhteridie jïh dååkteridie.

Kvalifikasjoner (overskrift)

Dåakterekontovre
Snåasen dåakterekontovre lea healsoegåetesne 3 staeriesdåakterehjemmeligujmie, LIS 1 dåaktere jïh viehkiebarkijh åvtekontovresne. Mijjieh giesievikaarh viehkiebarkiji åvteste daarpesjibie boelhken 26 – 33, jïh gohtjedimmievikaarh abpe jaepien. Barkoe hijven sjeahta skïemtjesåjhteridie, healsoetjaeliejidie jïh bioinsjenööride.
Viehkiebarkiji barkoelaavenjassh leah vïedteldihkie dåakterekontovrese jïh biejjiedåakterevaaptan.

Kvalifikasjovnh:
• Skïemtjesåjhterh, healsoetjaelijh jïh bioinsjenöörh, aaj dah mah leah ööhpehtimmesne maehtieh syökedh.
• Daatadaajroeh.
• Sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese. 
• Væjkele laavenjostedh.

 

Ektie gaajhkide barkojde:
Orre vikaarh/ barkijh healsoe, sujhteme jïh hoksesne tjuerieh jååhkesjamme pollisevihtiestimmiem orre biejjeste buektedh åvtelen aelkieh.
Baalhka sïejhme tariffelatjkoen mietie.
Tjuara sjaavnjoeh eejehtallemen bïjre saarnodh ohtsemisnie.

Ohtsememierie 15.02.23

Norsk annonsetekst

Teknisk enhet
For arbeid innen teknisk enhet vil ungdom fra Snåsa i aldersgruppen 16 t.o.m. 20 år bli prioritert. Søkerne må være fylt 16 år for å komme i betraktning. Arbeidstiden vil være 2 uker i tidsrommet uke 26 tom 31. Opplys i søknaden hvis det er tidsrom du ikke har mulighet til å arbeide. 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av utearbeid som plenklipping, maling, rydding, renhold badeplasser/toalett og div. andre oppdrag på kommunale bygg. 1 person pr periode må være over 18 år. 

Pleie og omsorg
• Sykepleiere, vernepleiere til dag- og natt-tjeneste i institusjon og hjemmebaserte tjenester.
• Hjelpepleiere, helsefagarbeidere til dag- og natt-tjeneste i institusjon og hjemmebaserte tjenester.
• Vikarer for miljøterapeuter/miljøarbeidere/assistenter til tiltak funksjonshemmede.
• Vikarer for hjemmehjelpere/helsefagarbeidere.
• Vikarer for assistenter i kjøkken, renhold og vaskere.

Pleie og omsorg er en spennende enhet med mange varierte oppgaver. Det kreves selvstendighet samtidig som mange av oppgavene skjer i nært samarbeid med kolleger. Vi har fått en ny, moderne og tidsriktig sykeheim som har nydelig utsikt utover Snåsavatnet. Tjenesten er i konstant utvikling og vekst, og er fremtidsrettet med velferdsteknologi/ mestringsteknologi og hverdagsrehabilitering. Vi søker etter deg som vil jobbe inn i fremtiden og utgjøre en forskjell for brukere og deres pårørende. 

Arbeidsoppgaver:
• Kontinuerlig oppfølging av brukere og deres pårørende.
• Være med på å utvikle den faglige kvaliteten på tjenesten.
• Veilede kollegaer/studenter/elever.

Kvalifikasjoner:
• For assistentstillinger: ingen formelle krav til utdanning
• Studenter, helsefagarbeider/hjelpepleier, vernepleier og sykepleiere.
• Datakunnskaper.
• Gode samarbeidsegenskaper.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ferieperioden går fra uke 26 tom 33. Vikarer som ønsker å jobbe både i institusjon og i hjemmebaserte tjenester med ønskelig kompetanse vil bli prioritert. Ellers vil fleksibilitet i forhold til tilgjengelighet være høyt prioritert. Faste vikarer oppfordres også til å søke. Søkerne bør være fylt 18 år. For hjemmetjenesten må søkerne ha førerkort og tilgang til bil eller moped. 
Du vil få god opplæring på arbeidsplassen. Angi også om du har tenkt å bli helsefagarbeider, renholder, sykepleier, vernepleier eller lege. 

Sykepleierstudenter, vernepleierstudenter, medisinstudenter og ferdigutdannet helsefagarbeidere som forplikter seg til 6 ukers ferievikariat i 100 % stilling kan motta bonus på kr 20 000. Alternativt kr 10 000 ved 4 uker bindingstid. Ferie kan ikke legges til bindingstiden. Ordningen gjelder også for ferdigutdannete sykepleiere, vernepleiere og leger. 

Legekontoret

Snåsa legekontor er lokalisert ved helsehuset med 3 fastlegehjemler, LIS 1 lege og hjelpepersonell på forkontoret. Vi har behov for sommervikarer for hjelpepersonell i perioden 26 tom 33, og tilkallingsvikarer gjennom hele året. Jobben passer godt for sykepleiere, helsesekretærer og bioingeniører. 
Arbeidsoppgaver for hjelpepersonell er knyttet til legekontor og daglegevakt. 

Kvalifikasjoner:
• Sykepleier, helsesekretær og bioingeniører, også de som er under utdanning kan søke.
• Datakunnskaper.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.
• Gode samarbeidsegenskaper.
 

 

Felles for stillingene:
For nye vikarer/ansatte i helse, pleie og omsorg må godkjent politiattest av ny dato framlegges før tiltredelse.  
Lønn etter gjeldende tariffavtale.  
Ferieønsker må oppgis i søknaden.

Søknadsfrist 15.02.23

Kontaktinformasjon

Ragnhild Moum Agle, Enhetsleder Familiesentralen/Pleie- og omsorg, 99583727, ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Jon Martin Seem, Driftsleder vaktmestere/utestab, 45244849, jon.martin.seem@snasa.kommune.no
Inga Engum Skavlan, Personalrådgiver, 99594178, inga.engum.skavlan@snasa.kommune.no

Arbeidssted

Sørsivegen 6
7760 Snåsa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Snåsa Kommune

Referansenr.:4609436051
Stillingsprosent: 100%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 15.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 15.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Ferievikarer 2023/tilkallingsvikarer 

Ansettelsesform: Feriejobb

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Snåsa Kommune

Adresse: Sørsivegen 6 SNÅSA

Hjemmeside: https://www.snasa.kommune.no/

 Mijjen visjovne lea «Tjïelke, boerehke jïh mavvas» Snåasen tjïelte lea tjïelte medtie 2000 årrojigujmie, Trööndelagen noerhtene. Tjïelten lea ellies maanagïertefaalenasse jïh jaepien 2022 Nöörjen bööremes maanagïertetjïeltine veeljesovvi. Doh golme skuvlh, Snåasen skuvle, Åarjel-saemiej skuvle jïh Snåsa montessoriskuvle jearsoe jïh hijven lïeremesijjieh faalehtieh. Snåase lea guektiengïeleldh jïh guektienkulturelle tjïelte jïh jarnge åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese. Eatneme mïerhkelgåvva vijries voenijste skåajji gaskesne mah aesine jïh vaerine jåerhkieh. Ræjhkoes nuepieh ålkone mïnnedh, vijredh jïh gööledh, dovne nasjonaaleparhkesne jïh ålkolen. Hijven kommuniksjovnenuepieh geajnojne jïh ruevtieraajrojne tjïelten tjïrrh, jïh medtie 2 tæjmoeh girtiesæjjan Værnes bïjline.


 Snåasen tjïelte/Snåsa kommune er en kommune med ca. 2.000 innbyggere, beliggende nord i Trøndelag. Kommunen har full barnehagedekning og ble i 2022 kåret til Norges beste barnehagekommune. De tre skolene Snåsa skole, Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa montessoriskole tilbyr trygge og gode læringsarenaer. Snåsa er tospråklig og tokulturell kommune med senter for Sørsamisk språk og kultur. Landskapet er preget av brede bygder mellom skogområder som går over i åser og fjell. Det er rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både i og utenfor nasjonalpark. Kommunikasjonene er gode med vei og jernbane gjennom kommunen, og det er ca. 2. timer til flyplass/Værnes med bil.