Publisert 22.06.2022

Førsteamanuensis/førstelektor i psykisk helse, 2 stillinger

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i psykisk helse. Stillingene er tilknyttet Faggruppe for helse og samfunnsdeltakelse med kontorsted Bodø, Namsos eller Levanger.

Stillingene er tilknyttet fagmiljøet Psykisk helse ved fakultetet. Det er en tverrfaglig gruppe der fokus på recovery og samfunnsdeltakelse er sentralt. Søkere med helse- og sosialfaglig utdanning og arbeidserfaring innenfor rus- og avhengighetsarbeid vil bli foretrukket. Erfaring fra undervisning og veiledning i høyere utdanning vil bli vurdert som en styrke.

Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale forskningsnettverk. Det forventes at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakultetets forskningsgrupper.

Den som ansettes må påberegne å undervise og veilede studenter på videreutdanning i psykisk helse, rus og avhengighet og master i helsevitenskap, phd i profsjonsvitenskap, samt ved bachelorutdanningene ved fakultetet. Undervisning og veiledning av studenter via nettbaserte løsninger, samt veiledning av studenter i praksisstudier i regionen inngår også i stillingen.

Arbeidsoppgaver tilknyttet andre studier ved fakultetet kan også bli aktuelt. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Fagmiljøet innen psykisk helse er ved Nord universitet fordelt på flere studiesteder og samarbeid mellom ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er sentralt. Stillingene kan derfor innebære arbeidsoppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder enn det respektive kontorsted.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.
Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning av studenter på alle tre nivå
 • Emneansvar
 • Sensureringsarbeid
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte
 • Forskings- og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Initiere og delta i utarbeidelsen av søknader om eksterne midler til forskningsprosjekter
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets utdanningsportefølje og forskningsaktivitet

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

 • Relevant klinisk erfaring
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning fra universitets og høgskolesektoren
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Helse- og sosialfaglig utdanning med arbeidserfaring innenfor rus- og avhengighetsarbeid
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist 10.08.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30146966 og 30146967

Søknad

Søknadsfrist: 10.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Førsteamanuensis/førstelektor i psykisk helse, 2 stillinger

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Nord universitet

Adresse: Postboks 1490 BODØ

Hjemmeside: http://www.nord.no/no

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH