Publisert 23.08.2022

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i rettsvitenskap

Om stillingen

Vi på fakultet for samfunnsvitenskap vil styrke vårt rettsvitenskapelige fagmiljø, og leter etter en ny kollega! Juridisk kompetanse er sterkt etterspurt både i studiene vi tilbyr og på forskningsområdene våre. Rettsliggjøring av samfunnet tyder på at behovet vil øke. Nord universitet tilbyr allerede undervisning i en rekke juridiske emner, og har et lite, men engasjert og aktivt jussmiljø.

FSV har startet opp bachelorutdanning i sosialt arbeid på Levanger, og trenger derfor en førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i rettsvitenskap. Undervisningsdelen av denne stillingen vil i første rekke være knyttet til våre bachelorprogram i sosialt arbeid og barnevern, både på Levanger, i Bodø og i Mo i Rana, men undervisning på masternivå kan også bli aktuelt. Fakultetet jobber blant annet med å få akkreditert en master i sosialvitenskap med fordypninger i barnevernsarbeid og sosialt arbeid. Vi ønsker også å tilby etter- og videreutdanning til de som allerede arbeider som sosionomer eller barnevernspedagoger.

Forskningsaktivitet kan i prinsippet knyttes til alle fakultetets fagområder, men interesser og fremtidsplaner tilknyttet faggruppen Velferd og sosiale relasjoner vil være fordelaktig. Praksiserfaring fra velferdsfeltet, for eksempel Nav eller barnevernsarbeid, er ønskelig og vil bli vektlagt.

Personlig egnethet er viktig. Vårt personale oppmuntres til samarbeid, noe som også forventes i denne stillingen. Fagmiljøet ved fakultetet er fordelt på to campus, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Den som ansettes vil også inkluderes i det tverrfakultære jussmiljøet ved Nord.

Fakultetet søker fortrinnsvis kandidater med PhD i rettsvitenskap, men også søkere uten PhD kan være aktuelle. Hvis ingen søkere oppfyller kravene som stilles til førsteamanuensis, vil det være aktuelt å ansette førstelektor eller universitetslektor.

Norsk er arbeidsspråk for undervisning og administrasjon. Den som ansettes må kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Stillingen har kontorsted Bodø eller Levanger, og fakultetet praktiserer residensplikt.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på alle nivå
 • Veileding av bachelor- og masterstudenter
 • Forskning og utviklingsarbeid
 • Utvikling av fagmiljøet innenfor rettsvitenskap ved fakultetet, sammen med kolleger

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves at man har norsk doktorgrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • For ansettelse i stilling som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings– og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves cand.jur/ mastergrad i rettsvitenskap
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet
 • Ansettelse i fast stilling forutsetter at kandidaten kan undervise på norsk/ skandinavisk språk

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis, fortrinnsvis innenfor velferdsfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor eller kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.09.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene, dersom relevant
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht. utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dersom hele eller deler av din utdanning er tatt utenfor EØS-området må NOKUT-godkjenning vedlegges
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner (navn, tlf.nr., e-postadresse, din relasjon til personen)

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

 

Ref.nr: 30071998

Søknad

Søknadsfrist: 30.09.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i rettsvitenskap

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Nord universitet

Adresse: postboks 1490 BODØ

Hjemmeside: http://www.nord.no/no

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.

Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).

Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.

Les mer: www.nord.no/fsv