Publisert 02.08.2022

Informasjonssikkerhetsleder

Helse Nord- Trøndelag HF har omtrent 3000 ansatte og årlig er det ca 25000 innleggelser og vel 200000 polikliniske konsultasjoner. Det er to sykehus med traumefunksjon, Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, og det er to DPS, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid, som sammen med St Olavs hospital sikrer befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. Det er tett samarbeid regionalt i Helse Midt- Norge og med kommunene i regionen om et felles laboratorie- og journalsystem, HMN LAB og Helseplattformen. Direktørens stab består av seks stabsenheter, fag, kvalitet og virksomhetsstyring, HR, økonomi og kommunikasjon. Direktørens stab sikrer saksbehandling og rådgivning innenfor sine fagområder.

HNT søker informasjonssikkerhetsleder:

I stillingen som informasjonssikkerhetsleder vil du være en sentral bidragsyter til Helse Nord-Trøndelag sitt teamarbeid innenfor informasjonssikkerhet og  personvern. Her vil du få muligheten til å samarbeide med ulike yrkesgrupper i utviklingen av en moderne helsetjeneste som benytter teknologi i behandling og oppfølging av pasienter og brukere. Du vil i stillingen ha ansvar for utøvende, koordinerende, rådgivende og kontrollerende oppgaver regulert i "Norm for informasjonssikkerhet" samt styringssystem for informasjonssikkerhet. 

Stillingen er organisatorisk plassert i avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, som sammen med Fag, HR og organisasjon, Kommunikasjon, Økonomi og Utviklingsavdelingen utgjør Direktørens stab i HNT.

Seksjon for kvalitet og virksomhetsstyring har 14 ansatte fordelt på begge sykehus. Seksjonen har ansvar for HNTs kvalitets- og virksomhetsstyringssystem, pasientsikkerhetsarbeid, helse-jus, informasjonssikkerhet, personvern, systemansvar for kvalitetssystemet EQS, saksbehandling av klage-, NPE- og tilsynssaker, innovasjon og forbedringsarbeid, systematisk pasientforløpsarbeid, og system for ytre miljø.

 

Arbeidsoppgaver

 • Informasjonssikkerhetsleder skal bidra i drift og forbedring av styringssystemer for informasjonssikkerhet og personvern
 • Informasjonssikkerhetsleder har det utøvende ansvar for foretakets arbeid med informasjonssikkerhet. At det gjennomføres risikovurdering, avvikshåndtering, forberede ledelsens årlige gjennomgang av bruk av informasjonssikkerhetssystemet, utarbeide intern revisjonsplan samt iverksetting og oppfølging av tiltak
 • Forstå, analysere og rapportere sikkerhetssituasjonen og holde ledelsen oppdatert på trusselbildet.
 • Vurdere og gi råd om løsningsdesign og nye løsninger/ endringer i etablerte systemer er innenfor akseptabelt risikonivå
 • Ansvar og oppgaver knyttet til implementeringen av GDPR i HNT
 • Utarbeide forslag til føringer for arbeidet med informasjonssikkerhet for å få det forankret i ledelsen, herunder videreutvikling og oppfølging av HNTs styringssystem for informasjonssikkerhet og følge opp at HNT etterlever pålagte og besluttede krav rundt informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet og cybersikkerhet.
 • Bidra i videreutvikling av sikkerhetskulturen i foretaket. Rådgivning, opplæring, bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid innen informasjonssikkert og IKT-sikkerhet
 • Legge til rette for at pasienter og andre får kjennskap til og får benyttet sine rettigheter
 • Informasjonssikkerhetsleder vil samarbeide tett med  juridisk rådgiver, IKT-sjef, beredskapssjef, personvernombud og administrerende direktør, stabsledere og klinikkledere
 • Delta i regionalt nettverk innen informasjonssikkerhet

Kvalifikasjoner (overskrift)

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • God kjennskap til relevant lovverk, forskrifter, standarder og god praksis innenfor fagområdet
 • Interesse og kunnskap om informasjonssikkerhet og personvern
 • God forståelse for teknologi, og dens betydning for at løsninger og virksomhet fungerer sammen med teknologien

Det er ønskelig med 

 • Erfaring med innføring/utvikling av styringssystemer for informasjonssikkerhet og personvern
 • Erfaring med implementering av løsninger/kontroller knyttet til informasjonssikkerhet (IKT-sikkerhet)
 • Erfaring med arbeid med risikovurderinger og risikostyring innen informasjonssikkerhetsområdet
 • Erfaring fra sikkerhetsløsninger i utviklingsprosjekter, blant annet i sammenheng med skyløsninger
 • Erfaring fra informasjonssikkerhet og /eller IKT sikkerhet i helsesektoren 

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Arbeider selvstendig, er strukturert og tar ansvar
 • Analytisk, strukturert og metodisk tilnærming til oppgaver
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Evne til å tenke helhetlig og være løsningsorientert
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. 

Kontaktinformasjon

Heidi Værdal, Helsefaglig rådgiver, 90895432, heidi.verdal@hnt.no
Hilde Fossland, Kvalitetsjef, 93600146, hilde.fossland@hnt.no

Arbeidssted

Kirkegt. 1
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Direktørens stab

Referansenr.:4549168472
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 21.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 21.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Informasjonssikkerhetsleder

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Direktørens stab, Helse Nord-Trøndalag HF

Adresse: Kirkegt. 1 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no