Publisert 08.03.2023

Lærlinger i fagene barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider

Arbeidsoppgaver

Sørsamisk annonsetekst

Lïerehtæjjah
Gaskoeh mïetsken raejeste Snåasen tjïelte 2 lïerehtimmiesijjieh åtna. Sjyöhtehke faagh leah maana- jïh noerebarkije jïh healsoefaagebarkije.
Vielie bïevnesh learoesijjiej bïjre åadtjoeh daesnie, Inga Engum Skavlan tell 99594178.
 
Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne.  Dah mah joe leah ohtsemem learoesijjien bïjre seedteme jaapan 2023, eah daarpesjh orre ohtsemem seedtedh. 

Ohtsememierie 30.03.23  

Kvalifikasjoner (overskrift)

Norsk annonsetekst

Lærlinger

Snåsa kommune har fra medio august ledig 2 læreplasser. Aktuelle fag er barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider.
Nærmere opplysninger om læreplassene fås ved henvendelse til Inga Engum Skavlan tlf  99594178.
 
Søknad sendes på elektronisk skjema. De som allerede har sendt søknad på læreplass for 2023, trenger ikke sende ny søknad.

 

Søknadsfrist 30.03.23 

Kontaktinformasjon

Elin Bye, Saksbehandler, 99524286, elin.bye@snasa.kommune.no
Inga Engum Skavlan, Personalrådgiver, 99594178, inga.engum.skavlan@snasa.kommune.no

Arbeidssted

Sørsivegen 6
7760 SNÅSA

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Snåsa Kommune

Referansenr.: 4633268572
Stillingsprosent: 100%
Lærling
Søknadsfrist: 30.03.2023

Søknad

Søknadsfrist: 30.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Lærlinger i fagene barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Snåsa Kommune

Adresse: Sørsivegen 6 SNÅSA

Hjemmeside: https://www.snasa.kommune.no/

 Mijjen visjovne lea «Tjïelke, boerehke jïh mavvas» Snåasen tjïelte lea tjïelte medtie 2000 årrojigujmie, Trööndelagen noerhtene. Tjïelten lea ellies maanagïertefaalenasse jïh jaepien 2022 Nöörjen bööremes maanagïertetjïeltine veeljesovvi. Doh golme skuvlh, Snåasen skuvle, Åarjel-saemiej skuvle jïh Snåsa montessoriskuvle jearsoe jïh hijven lïeremesijjieh faalehtieh. Snåase lea guektiengïeleldh jïh guektienkulturelle tjïelte jïh jarnge åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese. Eatneme mïerhkelgåvva vijries voenijste skåajji gaskesne mah aesine jïh vaerine jåerhkieh. Ræjhkoes nuepieh ålkone mïnnedh, vijredh jïh gööledh, dovne nasjonaaleparhkesne jïh ålkolen. Hijven kommuniksjovnenuepieh geajnojne jïh ruevtieraajrojne tjïelten tjïrrh, jïh medtie 2 tæjmoeh girtiesæjjan Værnes bïjline.


 Snåasen tjïelte/Snåsa kommune er en kommune med ca. 2.000 innbyggere, beliggende nord i Trøndelag. Kommunen har full barnehagedekning og ble i 2022 kåret til Norges beste barnehagekommune. De tre skolene Snåsa skole, Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa montessoriskole tilbyr trygge og gode læringsarenaer. Snåsa er tospråklig og tokulturell kommune med senter for Sørsamisk språk og kultur. Landskapet er preget av brede bygder mellom skogområder som går over i åser og fjell. Det er rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både i og utenfor nasjonalpark. Kommunikasjonene er gode med vei og jernbane gjennom kommunen, og det er ca. 2. timer til flyplass/Værnes med bil.