Publisert 12.03.2023

Miljøveiledere i miljøteam for barn og ungdom

Vil du være med og videreutvikle Levanger kommunes barne- og ungdomssatsning?

Er du alltid på utkikk etter det magiske øyeblikket hos barn og  ungdom? Har du et ønske om å få håp og drømmer til å leve i både barna, ungdommene og nettverket rundt dem? Er du en kreativ og fleksibel person som både kan være fremoverlent ved å bidra til at ting blir gjort, og tilbakelent ved å skape rom for refleksjon og ettertanke? Da håper vi at du leser videre!   

Arbeidsoppgaver

Vi har mottatt prosjektmidler fra Statsforvalteren til rusforebyggende arbeid for barn og ungdommer, og har nå følgende stillinger ledig, med ønske om snarlig tiltredelse:

 • 2 stillinger som miljøveileder i kommunalt miljøteam for barn og unge – totalt 200% stilling

En av stillingene får ansvar for koordinering av teamet.

Miljøteam for barn og ungdom skal jobbe med psykisk helse, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid både opp mot familie, skole og nærmiljø. Det vil spesielt legges vekt på pårørendearbeid, særlig overfor barn og unge som pårørende samt forebygging og tidlig intervensjon for barn, unge og voksne, med vekt på oppsøkende arbeid. 
Teamet organiseres under sektor Oppvekst og utdanning, enhet Barne- og familietjenesten (BAFA) sammen med PPT, helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt kommunepsykologer. Enhetsleder for Barne- og familietjenesten er organisatorisk leder for miljøteamet. Kommunens kriminalitetsforebyggende koordinator vil være faglig veileder,  og det blir tett samarbeid med kommunens øvrige tjenestetilbud for barn, unge og deres familier. 
Kommunen jobber målrettet med tverrfaglig samarbeid og godt forebyggende arbeid for barn og unge og deres familier, noe som blant annet er godt forankret i kommunens temaplan "Forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer".
Målgruppen for satsingen er barn og unge hovedsakelig i aldersgruppen 0-17 år. 

Dette er prosjektstillinger som går over ett år, med mulighet til forlengelse i prosjektperioden på 3 år dersom kommunen får midler. 

Det er et mål om at stillingene skal lyses ut som faste stillinger etter endt prosjektperiode. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Styrke barn og ungdoms trivsel og mestring i eget liv
 • Planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak
 • Oppsøkende virksomhet
 • Etterleve og utøve relasjonelle, kunnskapsbaserte og virksomme metoder i veiledning/endringsarbeid
 • Kartlegge, evaluere og sikre et helhetlig tilbud rundt barn og ungdom i samarbeid med andre instanser
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeid både på individ- og systemnivå
 • Være en sterk stemme inn i planverk og prosesser i det forebyggende arbeidet rundt barn og ungdom i kommunen

Kvalifikasjoner

 • Det kreves godkjent treårig sosial- eller helsefaglig høgskoleutdanning
 • Utdanning og erfaring innenfor psykisk helse- og rusarbeid er ønskelig
 • Relevant videreutdanning er en styrke 
 • Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid og/eller erfaring fra arbeid med barn og ungdom er en fordel
 • Interesse for og gjerne erfaring med systemrettet utviklingsarbeid 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God kunnskap om oppsøkende sosialt arbeid som metode og dokumentasjon

Personlige egenskaper

 • Ved ansettelse vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet
 • Engasjert, trygg, selvstendig og løsningsorientert
 • God på å danne trygge og gode relasjoner med barn, ungdom og foreldre
 • Tydelig og trygg som rollemodell, evne til å sette seg inn i barn og unges perspektiv
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Er selvgående og tar initiativ til samarbeid og utvikling
 • Du må like folk, og være nysgjerrig på folks gode intensjoner, også når de er skjult bak andre utrykk og
  væremåter
 • Du må kunne bevare roen og holde fokus på konteksten og rollen din, og kunne stå i avvisninger over tid 
 • Strukturert og ha evne og vilje til å drive utviklingsprosesser
 • Kunnskap om- og interesse for samhandling på tvers av nivåer og fagfelt

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et tverrfaglig miljø
 • Hyggelige kollegaer i et stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Noe kvelds- og helgearbeid gjennom året må også påregnes, som for eksempel ved gjennomføring av oppsøkende virksomhet.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Intern veiledning/mentorordning

Det er et mål å ha en balansert alder- og kjønnssammensetning, og rekruttere ansatte med innvandrerbakgrunn.
Referanse og kontaktinformasjon oppgis i søknaden.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Svært gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 
For ansettelse kreves det gyldig politiattest jfr. Bvl § 6-10, ikke eldre enn tre måneder. Denne framlegges ved tilsetting i stillingen.
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

Anne Karin Veisetaune, Enhetsleder Barne- og familietjenesten, 99708701, anne.veisetaune@levanger.kommune.no
Anette Tiller Skjervø, Kriminalitetsforebyggende rådgiver, 45463876, anette.skjervo@levanger.kommune.no

Arbeidssted

Håkon den godes gt. 30
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Levanger kommune

Referansenr.: 4623407580
Stillingsprosent: 100%
Engasjement
Startdato: 01.05.2023
Søknadsfrist: 09.04.2023

Søknad

Søknadsfrist: 09.04.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Miljøveiledere i miljøteam for barn og ungdom

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Heltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, Barne- og familietjenesten (BAFA)

Adresse: Håkon den godes gt. 30 LEVANGER

Hjemmeside: http://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Barn-og-familie/

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.