Publisert 09.07.2020

Ph.d.-stipendiat innenfor fagområdet medisin (epidemiologi)

Jobbnorge ID: 188954

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen her.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU er det en ledig stipendiatstilling innen fagområdet medisin (epidemiologi).

Stillingen er i utgangspunktet en tre-årig 100% stilling, men det kan også være mulighet for en deltidsstilling kombinert med klinisk arbeid. Stillingen er tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, med arbeidssted ved HUNT forskningssenter, Levanger. Det er ønskelig med oppstart senest 01.10.2020.

Stipendiatstillingen er knyttet til et prosjekt om epidemiologi innen osteoporose og brudd i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) https://www.ntnu.no/hunt/fakta. I HUNT har befolkningen i Nord-Trøndelag deltatt i gjentatte helseundersøkelser siden 1980-tallet.

Målet for stipendiatprosjektet er å framskaffe kunnskap om hvordan ulike kroniske sykdommer og behandling av disse påvirker beinstyrke og bruddrisiko, for å bedre forebygging, oppfølging og behandling av osteoporose. Prosjektet inkluderer bl.a. kroniske sykdommer som obstruktiv lungesykdom, inflammatorisk tarm- og leddsykdom og nyresvikt. Tilgjengelige datakilder inkluderer HUNT-undersøkelsene fra 1980-tallet til nå, diagnoseinformasjon fra sykehus og fastleger og registerdata fra blant annet Reseptregisteret. Det er gjennomført beindensitometri av underarm for 18,000 deltagere i HUNT2 og 15,000 i HUNT3, i tillegg til tilsvarende målinger av hofte og korsrygg i henholdsvis 12,000 i HUNT3 og 7000 i HUNT4.

Mer informasjon om HUNT finnes her: www.ntnu.no/hunt

Arbeidsoppgaver

 • informasjon om ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap finnes her: www.ntnu.no/studier/phmedhv
 • arbeidet inkluderer studiedesign, statistiske analyser og utarbeidelse av manuskript for tre vitenskapelige artikler som skal inngå i en ph.d.-avhandling. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med, og under oppfølging av, prosjektgruppen.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er at du har fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn i medisin eller annen relevant utdanning på mastergradsnivå.

Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en gjennomsnittskarakter fra mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studium skal du ha et like godt faglig grunnlag. Dersom du har svakere karakterbakgrunn vil du kunne bli vurdert dersom du kan dokumentere at du er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

For denne stillingen kreves det at du har:

 • fullført profesjonsutdanning i medisin eller annen relevant utdanning på mastergradsnivå med et gjennomsnitt B eller bedre i tråd med NTNUs karaktersystem
 • grunnleggende kunnskap innen statistikk og kvantitativ forskningsmetodikk
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • det er en fordel med klinisk erfaring i utredning og behandling av kroniske sykdommer
 • erfaring i statistiske analyser og forskningsarbeid, og interesse for kvantitativ forskningsmetodikk
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Vi viser til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har:

 • sterk interesse for forskningsfeltet
 • er initiativrik og har evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 3 år i 100%, men det kan også være mulighet for en deltidsstilling kombinert med klinisk arbeid.

For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til ph.d.-programmet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, se www.ntnu.no/studier/phmedhv innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Slik søker du:

Søknader sendes elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger innenfor søknadsfristen.

Utfylling av CV skal gjøres i Jobbnorge. Kandidatens personlige kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må i tillegg legges ved:

 • attester og vitnemål
 • attester fra relevante arbeidsforhold
 • eventuell publikasjonsliste.
 • eventuelle referanseuttalelser
 • blant prosjektets mål er å framskaffe kunnskap om hvordan vi bedre kan identifisere og påvirke effekt av kroniske sykdommer og behandling på utvikling av osteoporose og bruddrisiko. Legg ved en 1-sides beskrivelse (inkludert forskningsspørsmål, hypoteser og design) av hvordan du ser for deg at informasjon fra HUNT og de angitte tilkoplede datakildene kan benyttes til å framskaffe slik kunnskap.

Rettkjente kopier av vitnemål og attester kan kreves av kandidatene som inviteres til intervju.

Kontaktinformasjon:

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med prosjektleder Arnulf Langhammer, epost: arnulf.langhammer@ntnu.no, tlf. 91765461

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Anita F Bretun, e-post: anita.f.bretun@ntnu.no

Søknadsfrist: 15.08.2020

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Søknad

Søknadsfrist: 15.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Ph.d.-stipendiat innenfor fagområdet medisin (epidemiologi)

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Adresse: Forskningsveien 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.ntnu.no

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse.

Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.