Publisert 18.09.2022

Poliklinisk behandler

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser. Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og rus. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling.

Ved allmenn psykiatrisk poliklinikk utreder, diagnostiserer og behandles psykiske lidelser etter krav i Pakkeforløp for psykiske lidelser for voksne. Vi følger prioriteringsveilederen og gir tilbud til pasienter med affektive lidelser, angstlidelser og PTSD, personlighetsforstyrrelser og andre allmenn psykiatriske tilstander hos personer i aldersgruppen 18 – 65 år. Vi tilbyr standardisert utredning og behandling og har tilbud om individuell psykoterapi, gruppebehandling og også digital oppfølging. Vi jobber tett med NAV og kommunale samarbeidspartnere .

Helse Nord-Trøndelag lyser med dette ut en stilling Psykiatrisk sykepleier/koordinator ved Allmenn psykiatrisk Poliklinikk.
Du vil inngå i et tverrfaglig behandlerteam.

Ta kontakt med seksjonsleder ved spørsmål eller for en uformell prat. 

Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk behandler har et selvstendig behandleransvar for pasienter i vår målgruppe. Dette skjer i nært samarbeid med spesialist. 
 • Ansvar for at det settes diagnose etter drøfting med spesialist.
 • Samordne og koordinere behandling og evaluering av behandlingsforløp knyttet til enkeltpasienter, herunder bruk av individuell plan (IP). 
 • Utøve behandling på grunnlag av evidensbasert kunnskap, nasjonale krav og retningslinjer (inkludert pakkeforløp i psykiatri og TSB), samt klinikkens prosedyrer.
 • Medansvar for at enhetens drift og utvikling foregår på en faglig forsvarlig måte, herunder bidra til et godt tverrfaglig samarbeid.
 • Føre journal i henhold til journalforskrifter og klinikkens retningslinjer, samt følge klinikkens føringer for annen pasientadministrativ dokumentasjon. 
 • Samhandle med pårørende inkludert barn av pasienter, førstelinjetjenesten og andre samarbeidspartnere både internt og eksternt, tilby veiledning, delta i ansvarsgrupper der det er hensiktsmessig, herunder gi informasjon til den som har krav på dette etter pasientrettighetsloven (jamfør helsepersonelloven § 10).
 • Holde seg faglig oppdatert og rådføre seg jevnlig med kvalifisert personell, jamfør helsepersonelloven § 4. 
 • Poliklinisk behandler kan få delegert oppgaver av seksjonsleder.

Kvalifikasjoner

 • Treårig helse- og sosialfaglig utdanning på høgskolenivå med relevant videreutdanning.
 • Ønskelig med klinisk erfaring.
 • Ønskelig med erfaring fra pasientgruppen.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Viktige personlige egenskaper er evne til å ha oversikt, være fleksibel, se løsninger og kunne ta beslutninger. 
 • Har engasjement og deltar med kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring
 • Har evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø og et faglig felleskap.
 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Evne til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre.  
 • Stor interesse for fagfeltet.
 • Den som tilsettes må ha gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Du liker å veilede/undervise.
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet.   

Vi tilbyr

 • God opplæring og veiledning.
 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster. 
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
 • Bedriftsidrett.   

Kontaktinformasjon

Ole Jørgen Flyum Mickelsen, Seksjonsleder, 74098676, olejorgen.mickelsen@helse-nordtrondelag.no

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4563792362
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.12.2022
Søknadsfrist: 07.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 07.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Poliklinisk behandler

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Allmenn psykiatrisk poliklinikk, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no