Publisert 09.01.2023

Postdoktor innen sykepleie og helsevitenskap

Om stillingen 

Ved Nord universitet er det ledig en åremålsstilling som postdoktor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) for snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet faggruppen Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse og har kontorsted i Bodø eller Levanger. Åremålsperioden er for 2 1/2 år.

Postdoktorstillingen er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger, samt å styrke fakultetets forskningsarbeid.  

Stillingen er tilknyttet prosjektet "Developing nursing terms in mental health and substance abuse healthcare through participatory design and scenario planning". Prosjektet  har som mål å forbedre personsentrert omsorg, pasientsikkerhet og kvalitet i fagutøvelsen gjennom å utvikle optimaliserte termer i ICNP/SNOMED CT-terminologien i dokumentasjon av sykepleie innen psykisk helse og rusomsorg.  En stipendiat vil bidra med dokumentanalyse og litteraturstudie, samt  prøve ut nye strategier for terminologiutvikling gjennom gruppearbeid med scenariometodikk og medforskning (participatory design). Fagutøvere og tjenestemottakere i både kommune- og spesialisthelsetjenesten vil her være sentrale medforskere. Prosjektet er internasjonalt forankret ved samarbeid med forskere i Portugal og Island. Prosjektet har også knyttet forbindelse med Nasjonalt senter for ICNP, universitetet i Agder, samt med lingvistkompetanse fra NTNU.

Søkere skal utarbeide en plan for prosjektperioden (4-5) sider. En slik plan skal inneholde:

 • Teoretisk rammeverk
 • Metodisk rammeverk
 • Konkrete planer for gjennomføring av forskningsarbeidet
 • Plan for publisering og formidling av forskningsarbeidet

Prosjektet er finansiert av Norsk sykepleierforbund og det stilles derfor krav om at søker er medlem. 

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre et tydelig avgrenset forskningsprosjekt innenfor gitte rammer
 • Gjennomføring av datainnsamling, intervensjoner og analyser
 • Publisering av studier i vitenskapelige journaler
 • Bidra aktivt i forskningsprosjektets lesegrupper, seminarer, møter og workshops
 • Veiledning av masterstudenter tilknyttet prosjektet

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Fullført norsk doktorgrad i relevant fagområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er vurdert likeverdig med norsk doktorgrad
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk
 • Erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy
 • Autorisasjon som sykepleier og medlem av NSF

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Innlevert prosjektskisse og faglig profil, interesse for prosjektet og kvaliteten på publikasjoner og innsendt skriftlige arbeider
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektperioden
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor  – NOK 604 400. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknadsfrist: 9. februar 2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • En prosjektskisse med plan for forskningsarbeidet på 4-5 sider må legges ved søknaden. Prosjektskissen må inneholde en beskrivelse av forskningside og plan for framdrift for de ulike delene av forskningsarbeidet og en publiseringsplan
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søkerne vil bli vurdert av en intern sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, evt. prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Referanse: 30151026

Søknad

Søknadsfrist: 09.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Postdoktor innen sykepleie og helsevitenskap

Ansettelsesform: Åremål

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Nord universitet

Adresse: Universitetsaleen 11 BODØ

Hjemmeside: http://www.nord.no/no

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i de fem faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling og Legemiddel og legemiddelhåndtering.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH