Publisert 13.12.2022

Professor/ førsteamanuensis i pedagogikk

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, er det ledig en fast 100% stilling som professor i pedagogikk. Stillingen er knyttet til fagruppen Pedagogikk og spesialpedagogikk med arbeidsoppgaver i hovedsak knyttet til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag for 8.- 13. trinn, som er et samlings- og nettbasert studium.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som professor, kan det bli aktuelt å foreta ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor.

Stillingen har kontorsted Bodø eller Levanger. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er tillagt undervisning, veiledningsoppgaver og utviklingsarbeid innenfor fagområdet praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) Allmennfag som er et nett- og samlingsbasert studium
 • Det kan være aktuelt med undervisning i andre relevante emner samt oppgaver knyttet til Desentralisert kompetanseutvikling for videregående skole (DeKom)
 • Stillingene er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling
 • Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Det er derfor viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger
 • Initiativtaking til og utvikling av tverrfaglige forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Det forutsettes at den eller de som ansettes, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den eller de som ansettes, sammen med kollegaer, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor:

For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde

Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse se mer informasjon på Nords nettsider

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor pedagogikk eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Felles for alle

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • God kjennskap til norsk grunnopplæring, inklusivt videregående skole, samt til læreplan og opplæringslov.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og undervisningsarbeid som er relevant for stillingen
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogisk evner og erfaring fra undervisning fra videregående opplæring
 • God digital kompetanse
 • Erfaring med internasjonale forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Pedagogiske kvalifikasjoner (pedagogikk 8.-13. trinn)
 • Spesialpedagogisk kompetanse, særlig knyttet til 8.-13.trinn, er ønskelig
 • Erfaring fra praksisfeltet, gjerne fra ledelse- og utviklingsarbeid
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, kode 1011 for førsteamanuensis og kode 1198 for førstelektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Studieprogramansvarlig A-fag: Ove Jon Harald Pedersen, ove.j.pedersen@nord.no, tlf. +47 75 51 77 70/
  +47 95 91 74 67
 • Leder for faggruppe Pedagogikk og spesialpedagogikk, Kathrin Olsen, kathrin.olsen @nord.no, tlf: +47 75 05 78 2

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 29. januar 2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30070891

Søknad

Søknadsfrist: 29.01.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Professor/ førsteamanuensis i pedagogikk

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Nord universitet

Adresse: Postboks 1490 BODØ

Hjemmeside: http://www.nord.no/no

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.