Publisert 01.08.2022

Prosjektleder FACT 100 %

Har du lyst å være med å utvikle FACT team i Levanger?

Er du en person som brenner for fagfeltet rus -psykiatri? Da er du kanskje den prosjektlederen vi leter etter. Vi søker deg som ønsker å være med å undersøke mulighetsrommet for å starte opp et FACT team i Levanger kommune.

Det er fra høsten 2022 ledig en 100 % stilling som prosjektleder med varighet ut 2023 med mulighet for forlengelse/fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver

FACT (flexible assertive community treatment) er et fleksibelt, aktivt oppsøkende, oppfølgings- og behandlingsteam for personer med moderat til alvorlig rus- og/eller psykisk lidelse. Tjenestene ytes der innbyggerne er og tilpasses den enkeltes behov i ulike faser av livet. Metoden er utviklet for bedre å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av ordinære, stasjonære tjenester. Kommunen og spesialisthelsetjenesten samler sine tjenester og sin kompetanse i et tverrsektorielt og tverrfaglig felles team. Teamet skal gi sammenhengende, godt koordinerte og helhetlige tjenester.

Levanger kommune har fått tildelt midler fra Fylkesmannen til et forprosjekt for etablering av et FACT-team. Prosjektleder vil være med å forme og utvikle FACT i henhold til nasjonale føringer og lokale behov. Levanger kommune er prosjekteier, og det etableres en styringsgruppe og en arbeidsgruppe for gjennomføring av forprosjektet. Den ambulante virksomheten i kommunen har allerede elementer fra FACT-modellen i sin tjenesteutøvelse.

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 presenterer fire satsningsområder. Et  satsingsområde er: "Levanger, en samskapende kommune"
Å være samskapende innebærer å se på kommunen som en arena for samarbeid, der man i fellesskap kan skape verdier som er viktig for befolkningen og samfunnet. 
Et annet satsningsområde er: "Alle innbyggere i Levanger opplever god livskvalitet, trygghet, gode levekår, og mestring gjennom hele livet."

Her kan du finne kommuneplanens samfunnsdel: https://pub.framsikt.net/plan/levanger/plan-515c3fb7-6e84-4867-bd4a-a46a698efb1e-10028/#/

Gjennom interne organisasjonsutviklingsprosesser er helse- og omsorgstjenesten stadig under utvikling. Fremtidige endringer må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å utrede behovet for et FACT-team i Levanger
 • Identifisere, utrede og kartlegge hvordan FACT skal fungere i praksis. Dette omfatter å utrede driftsmessige og organisatoriske forutsetninger for etablering, dimensjonering av tilbudet, lokalisering og organisatorisk plassering
 • Vurdere målgruppe for et FACT team
 • Opprette en arbeidsgruppe
 • Implementere og drifte FACT team
 • Gjennomføre oppgaver knyttet til gjennomføring av forprosjektet sammen med styringsgruppe og arbeidsgruppe
 • Sørge for at det utarbeides en fremdriftsplan
 • Ansvar for å rapportere til statsforvalter på gjennomført forprosjekt
 • Ansvar for eventuell søknad om hovedprosjekt FACT-team
 • Samarbeid om prosjektet med aktuelle tjenester i kommunen og jobbe for et utvidet samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Prosjektleder vil ha fagansvar men ikke personalansvar

Stillingen er administrativt underlagt enhetsleder for hjemmetjenester i Levanger kommune, og vil rapportere til styringsgruppe og arbeidsgruppe.

Prosjektleder vil få mulighet til å delta i regionalt nettverk for ACT-/FACT-team.

Kvalifikasjoner

Minimum 3. år høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag. 

Utdanning og erfaring med arbeid innen fagområdet psykisk helse og rus både fra spesialisthelsetjenesten og kommune samt ambulant virksomhet.

Ønskelig med erfaring fra arbeid med andre samhandlingsmodeller for målgruppen. Erfaring med og interesse for utviklingsarbeid.

Fordel med kjennskap til FACT modellen.

Personlige egenskaper

Vi søker etter personell med følgende egenskaper 

 • Strukturert med gode evner til selvstendig arbeid
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide i krevende situasjoner i tett samarbeid med andre 
 • Evne til å vurdere, prioritere, være fleksibel og tåle endringer vil være nødvendig
 • Kunnskap om samhandling på tvers av nivåer og fagfelt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode datakunnskaper, vi skal inn i et nytt dokumentasjonssystem fom februar-23.
 • Fleksibel, endringsvillig, engasjert og løsningsfokusert
 • Interesse for faglig utvikling og evne til å jobbe kunnskapsbasert
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig godt
 • Førerkortklasse B 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet 

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. Tjenesten har for tiden ikke turnus. Det er normalarbeidstid med 37,5 timers uke (dagtid), og det er fleksitidsordning. De første 6 måneder er prøvetid.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 

For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste.
Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 

Kontaktinformasjon

Einar Hindenes, Enhetsleder, 90 63 23 81, Einar.Hindenes@levanger.kommune.no

Arbeidssted

Håkon den Godes gate 30
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4537744354
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 03.10.2022
Søknadsfrist: 28.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 28.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Prosjektleder FACT 100 %

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, Hjemmetjenester

Adresse: Håkon den Godes gate 30 LEVANGER

Hjemmeside:Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.238 innbyggere (pr. 1.kvartal 2019) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.