Publisert 07.03.2023

Rådgiver reindrift

Om stillingen

Avdeling for næring, kultur og helse ledes av avdelingsdirektør og består av to seksjoner som ledes av seksjonssjefer. Seksjonen har 10 medarbeidere som har ansvar for å utvikle og følge opp Sametingets politikk for å skape arbeidsplasser og sikre sysselsetting og bosetting i samiske områder. Seksjonen har ansvar for å forvalte Sametingets virkemidler på området, samt ansvar for initiering og gjennomføring av prosjekt og program for utvikling av næringslivet.

Som arbeidssted kan du velge et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet.

Tiltredelse snarest og etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære oppgaver er knyttet til utvikling og oppfølging av Sametingets reindriftspolitikk og Sametingets melding om reindrift. En av de sentrale oppgave for stillingen vil være kontakt og dialog med reindriftsnæringen, som blant annet innebærer dialog og prosesser overfor regionale og sentrale aktører og myndigheter, samt saksbehandling av virkemidler.

Vurdering av saker knyttet til areal, plansaker og rettigheter vil også kunne være oppgaver knyttet til denne stillingen. Det kan også tillegges oppgaver innenfor småskala næringsutvikling og kulturbasert reiseliv.

Stillingen kan tillegges andre arbeidsoppgaver tilknyttet Sametingets virksomhet.

Du som tilsettes i stillingen må kunne påregne seg noe reisevirksomhet i arbeidet.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har utdanning på høyskole/universitet tilsvarende mastergrad innen reindrift, økonomi, samfunn, samfunnsplanlegging, realfag (natur- eller biologifag) og/eller juridiske fag. Om du har minimum bachelorgrad eller tilsvarende samt minimum fem års relevant erfaring kan du komme i betraktning for stillingen. Lang arbeidserfaring kan kompensere noe for manglende krav om utdanning.

Det er ønskelig at du har erfaring fra offentlig forvaltning og særlig arbeid med reindrifts- eller næringsutvikling.

Kunnskaper om samiske samfunn, næringer og spesielt reindrift vil bli særlig vektlagt.

Videre vektlegges personlige egenskaper som

 • Evne til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Er fleksibel og serviceinnstilt

Stillingen forutsetter samisk muntlig og helst samisk skriftlig kompetanse.

Kunnskaper i de samiske språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å ta eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, fortrinnsvis innen to år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Vi har et godt arbeidsmiljø og samarbeider med hverandre både i egne avdelinger og på tvers. Vi tilstreber oss å være fleksible, innovative og digitale for å nå våre mål. Sametinget følger statlig lov- og avtaleverk.

Vi kan blant annet tilby:

 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i områder som tidligere var Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • En time per uke kan du trene i arbeidstida

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver 1434, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

For å bli ansatt som seniorrådgiver 1364, krever vi som regel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring.

Det vil trekkes 2 % fra lønnen som innskudd til Statens pensjonskasse

Positiv særbehandling:

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.

Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.

Stillingen har 6 måneders prøvetid

Søknad

Finner du stillingen interessant og ønsker å søke?

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen", og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV – utdanning og yrkeserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten

Søknadsfrist: 28.03.2023

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsdirektør Magne Svineng

         Tel. +47 78 47 00 00 eller e-post magne.svineng@samediggi.no
 

 • Seksjonssjef Per Oskar Andersen 

         Tel. +47 78 47 00 00 eller e-post per.oskar.andersen@samediggi.no

For nærmere informasjon om Sametinget viser vi til vår hjemmeside www.samediggi.no

Sammen styrker vi Sapmi

"Sammen styrker vi Sapmi" er Sametingets visjon for arbeidet som gjøres av ansatte. Sametingets overordnede oppdrag er at gjennom Sametingets politikk og forvaltning bevarer vi samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Våre verdier i Sametinget 

 • i samisk ånd 
 • åpenhet 
 • samhandling 
 • inkluderende 
 • pålitelig og lojal 

Sametinget jobber mot følgende mål for å oppnå vår visjon:

 • Vi har kompentente og engasjerte medarbeidere
 • Vi har samisk som hovedspråk
 • Våre prioriteringer og handlinger er tuftet på birgejupmi (bærekraft)
 • Vi er ledende i samisk samfunnsutvikling
 • Vi er en attraktiv arbeidsplass

Søknad

Søknadsfrist: 28.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver reindrift

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Sámediggi - Sametinget

Adresse: SNÅSA

Hjemmeside: http://www.sametinget.no/

Sametinget - Samediggi 

Sametinget er et nasjonalt folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget arbeider gjennom politikk og forvaltning for at samene skal få sikret og utviklet sitt språk, kultur og samfunnsliv dette gjennom visjonen «Sammen styrker vi Sapmi». For å oppnå målet skal Sametingets ansatte være kompetente og engasjerte, vi har samisk som hovedspråk, bærekraft/birgejupmi er bærebjelken i all vår forvaltning og arbeidsoppgaver, vi er ledende på samfunnsutvikling og er en attraktiv arbeidsplass i Sapmi. Som medarbeider i Sametinget vil du ha rikelig med muligheter for å bringe Sametinget nærmere vår visjon om å styrke Sapmi.

Sametingets administrasjon ledes av en direktør, er inndelt i fagavdelinger og stab, og har ca. 150 årsverk. Sametinget har desentrale kontorsteder, hvor ansatte jobber på tvers av avdelinger og seksjoner. Parlamentsbygget ligger i Karasjok, og våre kontorsteder er i Karasjok, Varangerbotn i Nesseby, Kautokeino, Manndalen i Kåfjord, Tromsø, Evenskjer i Tjeldsund, Drag i Hamarøy, Hattfjelldal og Snåsa. Ansatte kan jobbe ved andre kontorsteder enn sitt eget som gjest. Dette bidrar til at ansatte kan bli bedre kjent i flere deler av Sapmi, og bygge relasjoner og arbeidsmiljø på tvers av avdelinger, seksjoner og kontorsteder