Publisert 14.03.2023

Rådgiver/seniorrådgiver – Forskningsadministrasjon 

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er det ledig én 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Fakultet ønsker å satse på videreutvikling av tjenestetilbudet knyttet til eksternfinansiert forskning, og utlyser nå en fast 100% stilling som forskningsrådgiver, med EU og NFR finansiering som primært ansvarsområde. Fakultetet har en tydelig ambisjon om flere forskningsprosjekter og økt internasjonalt forskningssamarbeid, og rådgiverne vil spille en vesentlig rolle i arbeidet med å nå dette målet.

FoU-teamet har en rådgivende og administrativ funksjon, og bistår våre forskere i søknadsfase, kontraktsforhandlinger og prosjektgjennomføring. Fou-teamet tilhører enhet for økonomi. Det er viktig at kompetanse, ambisjoner og innstilling hos den enkelte muliggjør fleksibilitet i arbeidsfordeling og bistand på tvers av de ulike rollene i teamet. God forståelse for servicerollen overfor forskere og ledergruppe er avgjørende og god kunnskap og kjennskap til nasjonal og internasjonal forskningspolitikk, og evne til å se dette i sammenheng med utvikling av våre fagmiljø er viktig.

Arbeidssted: Levanger, Nesna eller Bodø.

Stillingen rapporterer til kontorsjef økonomi.

Arbeidsoppgaver

Du skal bidra til økt forskningsaktivitet blant våre forskere gjennom:

 • Bistand til fakultetets fagmiljøer i å øke antall eksternfinansierte forsknings- og innovasjonsprosjekt, herunder koordinering og kvalitetssikring av søknader og søknadsprosesser, spesielt mot EUs rammeprogram for forskning
 • Oppsøkende virksomhet mot fagmiljøene for å stimulere søknadsaktiviteten
 • Tilrettelegging for internasjonalt forskningssamarbeid
 • Utvikling og effektivisering av prosesser innen forskningsadministrasjon
 • Aktiv deltakelse i fakultetets tverrfaglige nettverk og andre aktuelle fora ved NORD.
 • Videreutvikle forskningsadministrative støttetjenester, herunder bidra til å utvikle og gjennomføre interne kompetansehevingstiltak og karriereplanlegging for forskere
 • Andre forskningsadministrative arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen

Den som ansettes vil jobbe i team, og dele på en rekke varierte oppgaver knyttet til forskningsadministrasjon. Stillingen krever et bredt samarbeid med ansatte på fakultetets fag- og forskningsgrupper og øvrige enheter i Nord.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Erfaring med forskningsadministrativt arbeid fra UH- eller instituttsektoren
 • Kjennskap til EUs virkemiddelapparat for forskningsfinansiering og nasjonal og internasjonal forskningspolitikk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Solid og dokumentert kjennskap til IKT-verktøy

Øvrige kvalifikasjoner som veklegges og personlige egenskaper:

 • Relevant doktorgrad
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med evne til å stille spørsmål, drøfte og formidle vitenskapelige tema
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig
 • Systematisk, løsningsorientert og analytisk
 • Engasjert, oppsøkende og målrettet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1434 rådgiver –  NOK 575 000 – 630 000- ,- i året
 • alternativt kode 1364 seniorrådgiver –  NOK 615 000,- 675 000- ,- i året 

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 09.04.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070735

Søknad

Søknadsfrist: 09.04.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver – Forskningsadministrasjon 

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Nord universitet

Adresse: LEVANGER

Hjemmeside: http://www.nord.no/no

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.