Publisert 16.03.2023

Rådgiver/seniorrådgiver på fagområde samfunnssikkerhet og beredskap

Om stillingen

Hovedoppgavene i stillingen er beredskapsplanlegging internt, regionalt og lokalt, samt inngå som vaktsjef i Statsforvalterens beredskapsstab ved kriser i fred, krise og krig. Stillingen innebærer også å gjennomføre og veilede i prosesser med risiko- og sårbarhetsanalyser samt planlegge og gjennomføre øvelser på regionalt og lokalt nivå.

Stillingen kan bli tillagt oppgaver innenfor noen av seksjonens øvrige ansvarsområder, som:

 • Tilsyn og veiledning i kommunene etter lov om kommunal beredskapsplikt.
 • Opplæring og veiledning på krisestøttesystemet DSB-CIM.
 • Sivil – militært samarbeid i forbindelse med arbeid med totalforsvaret.
 • Atomberedskap som kriseutvalgets regionale ledd ved atomhendelser.
 • Sikkerhetsloven herunder sikkerhetsklareringer internt og i kommuner.
 • Planbehandling etter plan- og bygningsloven med fokus på risiko og sårbarhetsanalyser.
 • Utvikling av klimatilpasset beredskap og planverk.

Du kan også bli pålagt å utføre andre oppgaver innen avdelingens/embetets arbeidsfelt, og du må være innstilt på endringer i forbindelse med eventuelle omorganiseringer i embetet.

Stillingen er fast helstilling, og har oppmøtested på Steinkjer. Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Kvalifikasjoner

Bachelor eller master i samfunnssikkerhet og beredskap eller tilsvarende utdanning innen forsvaret, samfunnsvitenskap eller annen relevant utdanning på beredskapsområdet.

Ønskelig med erfaring fra beredskapsarbeid i offentlig eller privat sektor.

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig
 • evne til å ta initiativ og vise handlekraft
 • at du er strukturert og nøyaktig
 • personlig egnethet

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling og spennende arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og tverrfaglig virksomhet.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Mulighet for delvis arbeid fra hjemmekontor.
 • Avlønning etter statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, (kr 520.000 – 620.000), eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364, (kr 570.000 – 680.000) avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.

Arbeidsvilkår

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.  De første 6 måneder regnes som prøvetid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Statsforvalteren i Trøndelag har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.  Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  Attester og vitnemål må vedlegges søknaden.

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar, tlf.  958 55 352, e-post: dag.otto.skar@statsforvalteren.no eller direktør Mari Mogstad, tlf. 415 17 278, e-post: mari.mogstad@statsforvalteren.no

Søknad

Søknadsfrist: 10.04.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver på fagområde samfunnssikkerhet og beredskap

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Trøndelag

Adresse: Strandvegen 38 STEINKJER

Hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens representant i fylket. Statsforvalteren bidrar til at nasjonal politikk etterleves i kommunene og at rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas. Vi samordner statlige interesser og holder overordnede myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket. Statsforvalteren i Trøndelag har ca.270 ansatte fordelt på sju fagavdelinger, med kontorer i Steinkjer, Trondheim, Snåsa og Røros.

Kommunal- og justisavdelingen er en avdeling med stor bredde i oppgaver. Avdelingen arbeider mest mot kommunene, men har også viktige oppgaver rettet direkte mot enkeltindivid. Avdelingen omfatter ansvarsområdene samfunnssikkerhet og beredskap, plan, samordning og kommuneøkonomi, vergemål, samt bygg og justis.

Samfunnssikkerhet og beredskapsseksjonen ivaretar Statsforvalterens beredskapsoppgaver, samordner og ivaretar rollen som pådriver og veileder i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket. Statsforvalteren skal ivareta sitt ansvar for krisehåndtering ved hendelser i fred, krise og krig. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunene etter lov om kommunal beredskapsplikt.