Publisert 16.11.2022

Rådgiver/seniorrådgiver til seksjon skog

Om stillingen

Liker du å dele kunnskap og erfaringer, tilegne deg ny fagkunnskap, sammenstille og se sammenhenger innen skogbrukets infrastruktur og driftsteknikk? Vi trenger deg som vil være med å ta skogbruket inn i det grønne skiftet.

Dersom du blir ansatt i denne stillingen vil du ha en fremtredende rolle i seksjonens arbeid med skogbrukets infrastruktur og driftsteknikk, utviklingsprosjekter innenfor våre forvaltningsområder; skog, arealforvaltning, klima og miljø. Rollen innebærer at du vil jobbe i tett samarbeid med andre direktorater, forskningsinstitusjoner, opplæringsinstitusjoner og statsforvalteren.

Hos oss vil du få være med å videreutvikle Landbruksdirektoratet som nasjonal fagmyndighet på skogområdet. Vi tilbyr spennende faglige og varierte arbeidsoppgaver i et miljø preget av høy kompetanse.

Om arbeidsområdet

Seksjon skog har det nasjonale ansvaret for å iverksette skogpolitikken gjennom forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler for primærskogbruket. Viktige forvaltningsoppgaver er å sikre et bærekraftig skogbruk som tar vare på viktige miljøverdier, samtidig som det legges til rette for økt avvirkning, foryngelse av skog og bruk av bioenergi for et klimatilpasset samfunn.

Seksjonen vår består av 14 medarbeidere med bred kompetanse. Vi har delt kontorsted mellom Innocamp på Steinkjer og Valle View i Oslo. Arbeidssted for den utlyste stillingen er Steinkjer.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Bidra i seksjonens arbeid med kunnskapsgrunnlag og effekter av klimaendringer på skogens infrastruktur.
 • Bidra til utvikling av veinormaler og tilhørende retningslinjer for skogsvegbygging.
 • Budsjettere og tildele tilskuddsmidler til skogsveger og drift (taubane, hest o.a.) til fylkene.
 • Utlysning, behandling av søknader og tildeling av tømmerkaimidler.
 • Rapportering og oppfølging av bruk av tilskuddsmidler.
 • Klageinstans for Statsforvalter for infrastruktur og driftstilskudd
 • Faglig rådgivning og kunnskapsformidling overfor statsforvalteren, andre direktorater, forvaltningsorganer og skognæringen.
 • Ha kontakt med aktuelle forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Bidra i seksjonens øvrige arbeid.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • skogbruksutdanning på masternivå eller annen relevant naturvitenskapelig utdanning på masternivå. Kandidater med lang og/eller særlig relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan vurderes for stillingen
 • god kunnskap om skogbrukets driftsteknikk, infrastruktur og miljøspørsmål
 • erfaring med, forståelse og interesse for bearbeiding og presentasjon av data
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er en fordel om du har:

 • 3-5 års arbeidserfaring innenfor skogbruk
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring med utviklingsarbeid
 • erfaring med kunnskapsformidling, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er faglig engasjert og har evne til å «tenke nytt» 
 • har gode analytiske ferdigheter 
 • er en god relasjonsbygger som trives med utadrettet virksomhet
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • deler kunnskap med kollegaer og samarbeidsparter
 • jobber tett og samlet når det er nødvendig i seksjonen
 • har god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Landbruksdirektoratet ser på mangfold som en styrke. Vi har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi oppfordrer videre søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkere innenfor disse gruppene, innkaller vi minst én søker i hver av gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker innenfor de gruppene som vi nevner over, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kontaktperson for stillingen

Ta gjerne kontakt med seksjonssjef Trond Svanøe-Hafstad på tlf. . 91 56 70 79 om du lurer på noe knyttet til stillingen.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 493 700 til kr. 604 400 (ltr. 53-65), eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 553 500 til kr. 714 000 (ltr. 60-74). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Mulighet til å være med å påvirke skogbrukets framtid og sette norsk skogpolitikk ut i praksis.
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter gjennom løsning av komplekse oppgaver og problemstillinger, samt utstrakt samarbeid med andre både internt og eksternt.
 • Arbeidsted i moderne kontorlokaler på Innocamp i Steinkjer.
 • Godt sosialt og faglig arbeidsmiljø.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken.
 • Bedriftsidrettslag og refusjon av treningsutgifter.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger.

Generelle opplysninger

 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.
 • Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon skal registreres i rekrutteringsportalen sammen med elektronisk søknad.
 • Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil du bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Søknad

Søknadsfrist: 08.12.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver til seksjon skog

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Landbruksdirektoratet

Adresse: Skolegata 22 STEINKJER

Hjemmeside: http://www.landbruksdirektoratet.no

Om Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

Vi er om lag 200 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no.