Publisert 05.09.2022

Seksjonsleder Allmennpsykiatrisk Poliklinikk

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser. Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og rus. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling.

Vi har fra 01.11.22 ledig 100% fast stilling som seksjonsleder for allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Vi søker etter en leder som skal bidra med å sikre ett godt faglig tilbud til en pasientgruppe med polikliniske behov. Som leder vil du ha overordnet ansvar for personal, økonomi og fagutvikling i seksjonen. Seksjonslederen er leder på 4. nivå og en del av avdeling Levangers ledergruppe og avdelingsråd og det forventes aktiv deltagelse i videreutvikling av tilbudene ved klinikken. Seksjonslederen får også et ansvar for implementering av nytt journalsystem i egen seksjon. 

Ved allmenn psykiatrisk poliklinikk utreder, diagnostiserer og behandles psykiske lidelser etter krav i Pakkeforløp for psykiske lidelser for voksne.  Vi følger prioriteringsveilereden  og gir tilbud til pasienter med affektive lidelser, angstlidelser og PTSD, personlighetsforstyrrelser og andre allmennpsykiatriske tilstander hos personer  i aldersgruppen 18 – 65 år.  Vi tilbyr standardisert utredning og behandling og har tilbud om individuell psykoterapi, gruppebehandling og også digital oppfølging. Vi jobber tett med NAV  og kommunale samarbeidspartnere .

Seksjonslederen i poliklinikken leder ansatte som er høyeskoleutdannet med videreutdanning, psykologer under spesialisering og psykologspesialister, leger i spesialisering og overleger. Kliniske beslutninger tas i behandlingsmøter med spesialist til stede. Seksjonslederens ansvar er da både å ha oversikt over pasientforløpene samt lede de ansatte i gi gode tjenester for pasienter i behov for psykiatrisk behandling i vårt nedslagsfelt.

Ta kontakt med seksjonsleder ved spørsmål eller for en uformell prat. 

Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Lede ved å formulere mål, utvikle og fordele ressurser i samarbeid med medarbeidere i sin seksjon.
 • Gi faglig støtte og veiledning innenfor seksjonens tjenestetilbud.
 • Har personal og økonomiansvar i henhold til enhver tids gjeldende fullmakter.
 • Sikre god rekruttering og kompetanseutvikling i seksjonen.
 • Videreutvikle kvaliteten i pasientbehandling, samt legge til rette for forskning, fag og kompetanseutvikling.
 • Ta ansvar for tverrgående arbeidsprosesser mellom seksjoner, avdeling og klinikker og overfor aktuelle eksterne samarbeidspartnere.
 • Tilrettelegge  for, lede og gjennomføre aktuelle endringsprosesser.
 • Det forutsettes nødvendig kompetanseutvikling innen ledelse etter avtale med avdelingsleder.
 • Å realisere seksjonens oppgaver i samsvar med klinikkens mål, strategi og kvalitetspolitikk, samt følge opp virksomhetsplanen.
 • Tilse at seksjonen driver en faglig forsvarlig pasientbehandling i tråd med anerkjente behandlingsveiledder / nasjonale veiledere.
 • Bidra og medvirke til at seksjonen driver systematisk utvikling av faget og holder en høy faglig standard.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/ universitetsnivå 
 • Ønskelig med spesialisering/videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid og erfaring med fagfeltet
 • Lederutdanning og/ eller ledererfaring 
 • Evne og kunnskap om å jobbe med ledelse på systemnivå så vel som på individnivå.
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder. 
 • Du må være covid-19-vaksinert og følge vaksinasjonsprogrammet til HNT. 

Personlige egenskaper

 • En faglig sterk medarbeider som er åpen for nye utfordringer og som har erfaring med å arbeide i team.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner forutsettes.
 • Gode evner til målrettet, strukturert og selvstendig arbeid.
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon.  
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • God opplæring og veiledning.
 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
 • Bedriftsidrett. 

Kontaktinformasjon

Ole Jørgen Mickelsen, Nåværende seksjonsleder, 74098676 , olejorgen.mickelsen@helse-nordtrondelag.no
Karin Wang Holmen, Avdelingsleder, 74098630

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4558531191
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.11.2022
Søknadsfrist: 01.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 01.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Seksjonsleder Allmennpsykiatrisk Poliklinikk

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no