Publisert 13.03.2023

Statsforvalter i Trøndelag (åremål)

Om stillingen

Statsforvalteren er Kongen og Regjeringens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og Regjeringen. Statsforvalteren skal også samordne den øvrige statlige forvaltningen i fylket, og ta del i samarbeid og samhandling mellom stat, fylkeskommune og kommuner.

Statsforvalteren vil lede en forvaltningsenhet med omfattende oppgaver og med ca. 260 ansatte. Statsforvalteren i Trøndelag har hovedsete i Steinkjer og har også kontorer i Trondheim, Røros og Snåsa.

Embetet som statsforvalter i Trøndelag er ledig fra 1. januar 2024, med tiltredelse fra dette tidspunktet. Lengden på åremålet er seks år, med mulighet for reoppnevning i èn ny seksårsperiode etter offentlig kunngjøring og konkurranse.

Statsforvalteren er administrativt underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet, og utfører oppgaver for en rekke departementer og direktorater.

Du får jobbe med

Statsforvalterens oppdrag dekker et vidt arbeidsfelt og omfatter blant annet

  • samordning av statlige sektoroppgaver i relasjon til kommunene og fylkeskommunen
  • tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige og familierettslige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, og oppgaver innenfor helse-, utdannings-, reindrift-, landbruks- og miljøsektoren

Vi søker deg som har

Nødvendige kvalifikasjoner

  • Erfaring som leder på høyt nivå fra offentlig og/eller privat virksomhet eller fra organisasjonsarbeid
  • Bred samfunnsinnsikt og høyt samfunnsengasjement
  • Erfaring fra og innsikt i offentlig forvaltning og dens virkemåte

Ønskelige kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning fra høyskole eller universitet

Personlige egenskaper

Den som søker må ha en inkluderende lederstil med evne til å skape engasjement og motivasjon, og en robusthet til å håndtere et bredt spekter av parallelle oppgaver og krevende avveiinger. Evne og vilje til problemanalyse og resultatoppnåelse, nyorientering og utvikling vil bli vektlagt.

Det blir lagt vekt på evne til samarbeid, nettverksbygging og konflikthåndtering, i tillegg til gode sosiale egenskaper. Videre bør søkeren ha gode evner til intern motivering, særlig i en situasjon med krevende prioriteringer, omstilling og nye arbeidsmåter. Samfunns- og rolleforståelse er også sentralt for stillingen, herunder ekstern profilering av oppgavene og organisasjonen.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Utdanning og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr

  • En spennende jobb i et sterkt fagmiljø
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse

Lønn: Embetet er innplassert i lederlønnssystemet i staten.

Innskudd til Statens pensjonskasse blir trukket fra i samsvar med gjeldende regelverk.

Sikkerhetsklarering: Tilsetting skjer under forutsetning av at søker blir sikkerhetsklarert og autorisert på nivå strengt hemmelig.  

Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden.

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller seksuell legning. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne. Søkere som informerer om at de har redusert funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 og ut fra prinsippet om åpen saksbehandling når det gjelder stillinger av særlig stor offentlig interesse, vil navnene på søkerne bli ført opp på offentlig søkerliste.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte departementsråd Petter Skarheim, tlf. 90025399 eller ekspedisjonssjef Jan Olav Pettersen på tlf. 90665002. 

Søknad

Søknadsfrist: 28.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Statsforvalter i Trøndelag (åremål)

Ansettelsesform: Åremål

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet

Adresse: Statens hus, Strandveien 38 STEINKJER

Hjemmeside: https://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/id504/

Om statsforvalteren

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Vi kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Vi har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som vi besitter viktig lokalkunnskap.

Statsforvalteren skal også sørge for rettssikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen.