Publisert 02.07.2020

Stipendiat innen medisinsk og helsefaglig utdanningsforskning

Jobbnorge ID: 189209

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen her.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) lyser ut en ledig stipendiatstilling innen medisinsk og helsefaglig utdanning for evaluering av NTNU Link.

Ph.d.-stillingen er faglig forankret ved PLUS (støtte for pedagogikk, læring og undervisning), med arbeidssted er på Øya i Trondheim og/eller ved HUNT forskningssenter på Levanger.

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved NTNU har det faglige ansvaret for Link og vil sammen med PLUS-leder være bi-veiledere for den som ansettes i ph.d. stillingen, i samarbeid med hovedveileder. Uavhengig av arbeidssted, må det påregnes jevnlig tilstedeværelse på Levanger. Oppstart i stillingen er så snart som mulig, og senest oktober 2020.

Om prosjektet

Fakultet for medisin og helsevitenskap etablerte høsten 2018 desentral legeutdanning nord i Trøndelag (NTNU Link) med base i Levanger, hvor inntil 16 medisinstudenter studerer medisin i tett tilknytning til klinisk virksomhet, både på sykehus og primærhelsetjenesten i Levanger og Namsos. NTNU Link er en innovativ modell for klinisk medisinsk utdanning, kalt langsgående klinisk undervisning (Longitudinal integrated clerkship) som i liten grad er prøvd ut i Europa. Undervisningen i Link foregår i realistiske situasjoner på sykehus og i primærhelsetjenesten hvor studentene lærer ved å være en aktiv part i pasientenes helsetjeneste sammen med leger og annet helsepersonell. Mens klinisk undervisning tradisjonelt sett har vært organisert i blokker, vil undervisningen ved NTNU Link gå på langs gjennom hele semesteret eller undervisningsåret og gi studentene større muligheter til å følge pasientforløp, og til å knytte meningsfulle relasjoner til pasientene og veilederne. Studiemodellen Link bygger på dokumenterte effektive pedagogiske prinsipper for læring. Modellen ble utviklet i Australia og Canada, og benyttes flere steder i USA. I Europa etableres denne studiemodellen i Dundee, Utrecht, London og ved NTNU.

Noen av målene med å etablere NTNU Link er å prøve ut en ny metode for klinisk undervisning som ivaretar kunnskap om læring, og bidrar til at studentene får mulighet til å følge pasienter og veiledere over tid. I tillegg vil dette styrke primærhelsetjenesten, forberede og stimulere studentene til å jobbe utenfor universitetssykehuset og universitetsbyen.

Utdanningsmodellen kan mellom annet ha effekt på studentenes læring, holdninger til pasienter og hvor i helsetjenesten studentene ønsker å arbeide, men også ha effekt på pasientene, fagmiljøet, undervisere og på helsetjenesten. Internasjonalt er det etablert et uformelt samarbeid med Harvard Medical School, som har en liknende studiemodell kalt Cambridge Integrated Clerkship. Det er også opprettet kontakt med desentraliserte studieløp knyttet til medisinstudiene ved universitene i Tromsø, Umeå og Linköping.

Hovedveileder for ph.d.-stillingen blir førsteamanuensis og prosjektleder for NTNU Link, Børge Lillebo.

Kvalifikasjonskrav

 • fullført profesjonsstudium i medisin eller relevant hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) innenfor stillingens fagområde
 • gode muntlige og skriftlige framstillingsevner, både på norsk (evt. dansk eller svensk) og engelsk

Det er ønskelig med arbeidserfaring fra helsefaglige profesjonsutdanninger og/eller pedagogisk virksomhet.

Stilling som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en gjennomsnittskarakter fra mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studium skal du ha et like godt faglig grunnlag. Dersom du har svakere karakterbakgrunn vil du kunne bli vurdert dersom du kan dokumentere at du er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Til søknaden bes det om at det legges ved ei skisse på minimum 1000 ord og maksimalt 7 sider som beskriver hva søker mener kan være relevante tilnærminger i evaluering av Link.

Følgende vektlegges i vurdering av søknaden:

 • vitenskapelig kvalitet i prosjektskissa
 • arbeids- og forskningserfaring
 • interesse for utvikling av utdanning og undervisning

Vi viser til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • evne til å arbeide selvstendig
 • åpen for å ta på seg ulike oppgaver og utfordringer
 • evne og vilje til å arbeide på tvers av ulike fag og miljø

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 3 år uten pliktarbeid.

For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til ph.d.-programmet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden. Les her for mer informasjon om doktorgradsutdanningen.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og være tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde følgende:

 • vitnemål/karakterutskrift og diplom fra utdanningsgrad
 • CV og attester fra relevante arbeidsforhold
 • prosjektskisse
 • publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Prosjektleder for NTNU Link, førsteamanuensis Børge Lillebo, tlf +47 917 75 142, eller e-post borge.lillebo@ntnu.no

Leder PLUS, professor Hilde Grimstad, tlf +47 957 96 635, eller e-post hilde.grimstad@ntnu.no

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Julie Hoff, tlf 725 76 984, eller e-post julie.hoff@ntnu.no

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 21.08.2020

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Søknad

Søknadsfrist: 21.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Stipendiat innen medisinsk og helsefaglig utdanningsforskning

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Adresse: Øya og Levanger TRONDHEIM

Hjemmeside: http://www.ntnu.no

NTNU - kunnskap for en bedre verden.
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.