Publisert 08.01.2023

Sykepleier i 100 % vikariat fra d.d med mulighet til fast ansettelse

Arbeidsoppgaver

Sørsamisk annonsetekst

Snåasen tjïelte skïemtjesåjhterem ohtsede 100 % sæjjasadtjebarkosne daan biejjien raejeste, nuepine ihkuve seehtemem åadtjodh

Skïemtjegåetie jïh hïejmedïenesje seamma lokaaline hööllestieh Snåasen healsoejarngesne. Orre gåetie lij gaervies 2021.

Sujhteme- jïh hoksedïenesje jeereldihkie laavenjassh jïh utnijh faalehte. Ij leah naan aaltereraaste mijjen dïenesjh dåastodh. Dïenesje lea ahkedh evtiedimmesne jïh sjïdtedimmesne, jïh destie aaj orrestamme daajroem reeblebe. Dellie daerpies jarkelimmine jïh destie mijjieh kreatijve, faageles veaksehks jïh mavvas meatanbarkijh åadtjobe. Mijjieh datnem ohtsebe mij sæjhta meatan årrodh båetijen aejkien sïjse barkedh gusnie dovne tryjjesvoeteteknologije/haalvemeteknologije jïh aarkebiejjien rehabiliteereme leah jarngesne. Jeereldihkie laavenjassh. Daerpies jïjtjeraarehke barkedh seamma tïjjen goh jienebh dejstie laavenjassijste lïhke laavenjostosne meatanbarkijigujmie dorjesuvvieh.

Mijjieh daelie skïemtjesåjhterh ohtsebe mah uvtemes edtjieh skïemtjegåetesne barkedh, men aaj leah vyljehke viehkine årrodh hïejmedïenesjisnie jis lea desnie maahtoe lea daerpies.

Snåasen tjïelte turnusem åtna barkojne fïerhten 3. hïeljen. Daelie barkeminie jaepieturnusinie mij faamoem åådtje njoktjen 2023 raejeste. Skïemtjesåjhterh sujhtemisnie jïh hoksesne lea daanbien öörnesovveme skïemtjesåjhteredåehkine

Laavenjassh:
Ahkedh utnijh jïh dej lïhke fuelhkiem dåarjoehtidh
Meatan årrodh dam faageles kvaliteetem dïenesjisnie evtiedidh
Barkoeguejmieh/studeenth/learohkh bïhkedidh

Kvalifikasjovnh:
Jååhkesjamme autorisasjovne goh skïemtjesåjhtere
Hijven IKT-daajroeh
Væjkele laavenjostedh jïh gaskesadtedh maaje dååjrehtimmine faagi dåaresth laavenjostoste
Skraejriem åtna almetjigujmie barkedh jïh ïedtjem åtna faageste
Barkoevyljehke jïh haestemh lyjhkoe
Fleksibiliteete barkoesijjien jïh barkoetïjjen bïjre
Væjkele jorkesidh
Vuejemeleahpa bïjlese
Persovneles sjiehtelesvoete sæjhta vihkele årrodh.

Mijjieh faalehtibie:
Hijven jïh gieltege barkoebyjrese mij evtiedimmiem jarngesne åtna
Jeereldihkie barkoelaavenjassh
Hijven lïerehtimmie
Baalhka sentraale baalhka- jïh barkoeregulatijven mietie

Baalhka kvalifikasjovni jïh latjkoen mietie. Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis skïemtjegåetien goevteseåvtehkinie soptsesth; Ann Elin Øverli 990 18 604  jallh ektievoeten åvtehke healsoe jïh hokse, Ragnhild Agle tlf 99 58 37 27.

Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïele- jïh kultuvremaahtojne. Jis nyjsenæjjah jïh ålmah seamma maahtoem utnieh sïjhtebe veeljedh dam tjoelem mij unnebelåhkosne.

Ohtsememierie: 01.02.23

         

Norsk annonsetekst

Snåsa kommune søker sykepleier i 100 % vikariat fra d.d. med mulighet til fast ansettelse 

Sykeheimen og hjemmetjensten er samlokalisert på Snåsa helsehus. Et nytt bygg sto ferdig våren 2021.

Pleie og omsorgstjenesten byr på mange varierte oppgaver og brukere. Det finnes ingen aldersgrense for å motta våre tjenester. Tjenesten er i konstant utvikling og vekst, og det bidrar til å holde oss oppdaterte. Det forutsetter endringsvilje og bidrar til kreative, faglig sterke og modige medarbeidere. Vi ser etter deg som vil være med å jobbe inn i framtiden hvor både velferdsteknologi/mestringsteknologi og hverdagsrehabilitering står i fokus. Arbeidsoppgavene er varierte. Det kreves selvstendighet samtidig som mange av oppgavene skjer i nært samarbeid med medarbeiderne.   

Vi søker nå etter sykepleiere som fortrinnsvis kommer til å jobbe på sykeheimen, men som også er åpen for å bidra ut i hjemmetjenesten om det er der kompetansen trengs. 

Snåsa kommune har turnus med arbeid 3. hver helg. Det arbeides med årsturnus med virkning fra mars 2023. Sykepleierne i pleie og omsorg er i dag organisert i sykepleierteam.

Oppgaver:
Kontinuerlig oppfølging av brukere og deres pårørende
Være med på å utvikle den faglige kvaliteten på tjenesten
Veilede kollegaer/studenter/elever

Kvalifikasjoner:
Godkjent autorisasjon som sykepleier
Gode IKT-kunnskaper
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner gjerne med erfaring fra tverrfaglig samarbeid
Motivert for å jobbe med mennesker og engasjert i faget
Stå på vilje og glad i utfordringer
Fleksibilitet i forhold til arbeidssted og arbeidstid
Omstillingsdyktig
Førerkort for personbil
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Et godt og spennende arbeidsmiljø med fokus på utvikling
Varierte arbeidsoppgaver
God opplæring
Lønn etter sentralt lønns- og stillingsregulativ

Lønn etter kvalifikasjoner og avtale. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder sykeheimen; Ann Elin Øverli tlf 990 18 604 eller enhetsleder helse og omsorg, Ragnhild Agle tlf 99 58 37 27
Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse. Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket.

Søknadsfrist: 01.02.23

    

Kontaktinformasjon

Ragnhild Moum Agle, Enhetsleder Familiesentralen/Pleie- og omsorg, 99 58 37 27, ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no

Arbeidssted

Stallbakksvingen 2
7760 Snåsa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Snåsa Kommune

Referansenr.:4604285363
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 01.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 01.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier i 100 % vikariat fra d.d med mulighet til fast ansettelse

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Snåsa Kommune

Adresse: Stallbakksvingen 2 SNÅSA

Hjemmeside: https://www.snasa.kommune.no/

 Mijjen visjovne lea «Tjïelke, boerehke jïh mavvas» Snåasen tjïelte lea tjïelte medtie 2000 årrojigujmie, Trööndelagen noerhtene. Tjïelten lea ellies maanagïertefaalenasse jïh jaepien 2022 Nöörjen bööremes maanagïertetjïeltine veeljesovvi. Doh golme skuvlh, Snåasen skuvle, Åarjel-saemiej skuvle jïh Snåsa montessoriskuvle jearsoe jïh hijven lïeremesijjieh faalehtieh. Snåase lea guektiengïeleldh jïh guektienkulturelle tjïelte jïh jarnge åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese. Eatneme mïerhkelgåvva vijries voenijste skåajji gaskesne mah aesine jïh vaerine jåerhkieh. Ræjhkoes nuepieh ålkone mïnnedh, vijredh jïh gööledh, dovne nasjonaaleparhkesne jïh ålkolen. Hijven kommuniksjovnenuepieh geajnojne jïh ruevtieraajrojne tjïelten tjïrrh, jïh medtie 2 tæjmoeh girtiesæjjan Værnes bïjline.


 Snåasen tjïelte/Snåsa kommune er en kommune med ca. 2.000 innbyggere, beliggende nord i Trøndelag. Kommunen har full barnehagedekning og ble i 2022 kåret til Norges beste barnehagekommune. De tre skolene Snåsa skole, Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa montessoriskole tilbyr trygge og gode læringsarenaer. Snåsa er tospråklig og tokulturell kommune med senter for Sørsamisk språk og kultur. Landskapet er preget av brede bygder mellom skogområder som går over i åser og fjell. Det er rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både i og utenfor nasjonalpark. Kommunikasjonene er gode med vei og jernbane gjennom kommunen, og det er ca. 2. timer til flyplass/Værnes med bil.