Viktig utdanningstilbud – berget!

Prosessindustrien på Innherred gikk en svært krevende framtid i møte – med forslag om frafall av lokalt utdanningstilbud. – Takket være lokal mobilisering – og Tik-Tok-stunt mot ungdommen så berget faglinjen kjemiprosess og laboratorie ved Levanger vgs.

Faksimile/ Foto: Direktør Odd Morten Aalberg ved MM Karton Follacell i Follafoss sier de har et stort rekrutteringsbehov i framtida. Derfor er han en av mange som advarer mot å legge ned kjemiprosess og laboratoriefagtilbudet ved levanger videregående skole. Foto: Jon Åge Fiskum/ Trønder-Avisa.

Grunnet for få søkere foreslo Trøndelag fylkeskommune å legge ned kjemiprosess og laboratoriefaglinjen ved Levanger videregående skole fra og med høsten 2022. Men takket være lokale krefter fikk vi mobilisert 11 nye ungdommer til denne viktige faglinjen (kravet var 8).

Levanger er den eneste skolen som tilbyr denne utdannelsen i gamle Nord-Trøndelag.
Rundt 40 prosessindustribedrifter med 2700+ ansatte er avhengige av rekruttering av lokal arbeidskraft.

Derfor har 7 næringsforum fra Namsos til Malvik samlet seg bak et felles høringsinnspill for å redde linjen.

«Bortfall av lokal kompetanse kan bety vanskeligheter med å fylle nøkkelroller i bedriftene, og dermed sette flere arbeidsplasser og bedrifter i fare. Dette kan være tapte muligheter, vanskeligheter med å følge teknologisk utvikling i markedet og i verste fall føre til at bedrifter må nedskalere eller stenge. Vi har klart å mobilisere nok elever til å beholde studiet kommende studieår, men rekrutteringen må fortsette fremover.»

Jon-Erik Vollan, daglig leder Inderøy Utvikling

Les også sak i Trønder-Avisa her

Her kan du lese brevet som ble sendt:

Til Trøndelag fylkeskommune
Utdanning 
postmottak@trondelagfylke.no

                                                                                                          Levanger, 30.09.2021

Høring: Det videregående opplæringstilbudet 2022 / 23 +
Fylkeskommunen foreslår endringer i det videregående opplæringstilbudet 2022/23 + og har satt høringsfrist 1. oktober.

Næringsforeningene fra Namsos til Malvik representerer til sammen omtrent 1500 bedrifter. Vi sender samlet et høringsinnspill fra våre organisasjoner og på vegne av flere av våre medlemmer.

Vi refererer til kapittelnummer 1. Tilbudstilpasninger for skolene.  I Vedlegg 1, s. 28, skole 26 Levanger vgs, foreslås Kjemiprosess og laboratoriefag nedlagt. Vårt innspill behandler dette punktet. 

Kjemiprosess og laboratoriefaget i Levanger er det eneste tilbudet av dette slag i fylket, nord for Orkanger.  Prosessindustrien er sterk i vårt nedslagsfelt.  Fra bedriftsdatabasen på nettsiden utdanning.no og i samtale med flere av våre medlemsbedrifter, har vi identifisert over 40 bedrifter som har behov for kompetanse innen kjemiprosess og laboratoriefag.  Disse bedriftene har nærmere 2500 ansatte.  Bortfall av lokal kompetanse på feltet kan bety vanskeligheter for å fylle nøkkelroller for flere bedrifter, og dermed sette flere arbeidsplasser og bedrifter i problem. Dette kan være tapte muligheter, vanskeligheter med å følge teknologisk utvikling i markedet eller i verste fall at bedrifter må nedskalere eller stenge.

Flere av bedriftene vi har snakket med rapporterer om høy snittalder blant sine ansatte og at de har en utfordring med rekruttering fremover. Bare på Norske Skog skal det rekrutteres over 150 nye arbeidere de neste 10 årene, hvorav mange innenfor prosessteknikk. Linjen har vært og er en viktig kompetansetilførsel for svært mange bedrifter, store som små i norddelen av fylket.  Vi er bekymret over at dagens 15- 16 åringer vil velge andre linjer og fagutdanninger som tilbys i eller nær hjemkommune, og at vår region ikke vil få søkere til denne utdanningen om tilbudet ved Levanger VGS faller bort. Flere sier at hvis vi ønsker at industri skal fortsette å vokse i vår region, må skolene utdanne de som industrien etterspør. Sårt tiltrengte kompetanselinjer må ikke legges ned!

Vi anerkjenner at antall søkere i fjor var så lavt at det rasjonelt sett ikke ansees som økonomisk forsvarlig å opprettholde tilbudet. Det er viktig å understreke at 2020 var et ekstraordinært år hvor covid-19 forhindret aktiv oppsøkende virksomhet ute på skolene, samt at bedriftene slet med å finne nye lærlingeplasser. Nå går vi inn i en fase hvor bedriftene aktivt vil satse på ny rekruttering, det grønne skiftet kommer sterkere enn noen gang og industrien skal satse på ny teknologi. Mange bedrifter melder om forventet økt behov innenfor kjemiprosess og laboratoriefag.  

Derfor understreker vi at løsningen som er ønsket av oss og av næringslivet, er at vi sammen bidrar til å styrke omdømmet, status og synlighet for utdannelsen, heller enn å avvikle linjen ved LVGS. Det er slett ikke behovet som er synkende, men søkermassen, og da er det andre tiltak som bør settes inn. Det er vi samlet klare for i en post-covid situasjon.

Som næringslivets representanter vil vi sette økt fokus på rekruttering til viktige linjer som næringslivet etterspør gjennom bevisstgjøring hos bedriftene, ha det som tema på møter og jobbe aktivt med nøkkelbedriftene for å nå ut til sluttklassene på ungdomsskolen og 1VGS elever. Under arrangementet «Møteplassen» på Industriens dag på Verdal i november, vil vi mobilisere flere av bedriftene for bedre å nå ut med et budskap om mangfoldige jobbmuligheter og spennende yrkesvalg. Tilsammen er vi sikre på at vårt bidrag skal sikre en søkermasse mer enn stor nok til å videreføre tilbudet uten pause. 

Konklusjon for fylkeskommunen: 
1. Tilbud for Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag ved Levanger vgs må videreføres.
2. Utfordre oss, samarbeid med oss, så får vi i samarbeid med våre medlemsbedrifter løftet status og etterspørsel etter linjen.

Signert av følgende daglige ledere 30. september 2021

Namdal Næringsforening, v/Amund Lein
Steinkjer Næringsforum, v/Anita Østby
Inderøy Utvikling, v/Jon-Erik Vollan
Verdal Næringsforum, v/Ingrid Dahl Furunes
Næringsforeningen i Levanger, v/Arild Klokkerhaug
Næringsforeningen i Værnesregionen, v/Jon Uthus
Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd Malvik v/Kaare Hagerup

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.